עדכוני תקינה - 28.10.19

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8482 בילקוט הפרסומים הכריזו על קביעת / שינוי התקנים הבאים:

ת"י 60601 חלק 2.16 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד להמודיאליזה, להמודיאפילטרציה ולהמופילטרציה, מספטמבר 2019 בא במקום המהדורה מנובמבר 2015;
ת"י 60601 חלק 2.37 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד על–שמעי (ultrasonic) לאבחון ולניטור רפואי, מספטמבר 2019 בא במקום המהדורה מינואר 2010; 

ת"י 60601 חלק 2.39 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לדיאליזה צפקית (פריטוניאלית), מספטמבר 2019 בא במקום המהדורה מנובמבר 2011;
ת"י 60601 חלק 2.46 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של שולחנות ניתוח, מספטמבר 2019 בא במקום המהדורה ממאי 2014;
ת"י 80601 חלק 2.49 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של משגוחים מרובי-פעולות למטופלים, מספטמבר 2019 בא במקום ת"י 60601 חלק 2.49 מנובמבר 2012;
ת"י 1034 חלק 1 - אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין - כללי יישום למוצרים ספציפיים, מספטמבר 2019 בא במקום המהדורה מינואר 2013;
ת"י 1034 חלק 4 - האקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין - בידוד קול נישא באוויר, מספטמבר 2019 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012;
ת"י 1034 חלק 5 - אקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין - בידוד קול בחזיתות, מספטמבר 2019בא במקום המהדורה מדצמבר 2012;
ת"י 1034 חלק 7 - אקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין - בידוד קול הולם, מספטמבר 2019 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012 ;
ת"י 9004 - ניהול איכות - איכות של ארגון - הנחיות להשגת הצלחה בת–קיימה, מספטמבר 2019 בא במקום המהדורה מיוני 2010;
ת"י 25745 חלק 3 - ביצועי אנרגייה של מעליות, דרגנועים ומסועי לכת: חישובי אנרגייה וסיווג בעבור דרגנועים ומסועי לכת, מספטמבר 2019;

ת"י 466 חלק 3 - חוקת הבטון: בטון דרוך, גיליון תיקון מס' 1, מספטמבר 2019 למהדורה ממרס 2017.

2. הממונה על התקינה מודיע על כוונתו לעדכן את קבוצת היבוא של ת"י 62776: נורות דיודה פולטות אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות (תקן רשמי):

בכוונת הממונה על התקינה לסווג את ת"י 62776: נורות דיודה פולטות אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות לקבוצת יבוא 2, למעט סעיפי התקן המפורטים להלן, אשר ישויכו לקבוצה 3:

Fault conditions - 13

Creepage distances and clearances - 14

Lamp with protection against dust and moisture - 15

על התקן הנ"ל הוכרזה רשמיות ביום 9.9.19, אשר תיכנס לתוקף ביום 8.12.19. למידע נוסף ולשליחת ההערות לגבי השינוי עד ה-15.11.19 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 877 חלק 7- ירקות ופירות מוקפאים: כרובית מוקפאת.

ת"י 877 חלק 3.1- ירקות ופירות מוקפאים: גרעיני תירס מוקפאים.

ת"י 5438 חלק 17- כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומרי הפתתה (פלוקולנטים) המבוססים על תרכובות אלומיניום.

ת"י 5438 חלק 20- כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן תיו-סולפט.

ת"י 60436- מדיחי כלים חשמליים לשימוש ביתי - שיטות למדידת ביצועים.

ת"י 60456- מכונות כביסה לבגדים המיועדות לשימוש ביתי – שיטות למדידת ביצועים.

ת"י 60350 חלק 1- מכשירי חשמל ביתיים לבישול: תנורי בישול הכוללים כיריים, תנורי בישול, תנורי בישול באדים ומכשירי צלייה – שיטות למדידת ביצועים.

ת"י 603560 חלק 2- מכשירי חשמל ביתיים לבישול: כיריים – שיטות למדידת ביצועים.

ת"י 1888 חלק 1- מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה ועגלות בעלות מרכב שכיבה.

ת"י 1888 חלק 2- מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה לילדים שמשקלם גדול מ 15- ק"ג ועד 22 ק"ג.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר אכרזת רשמיות על התקנים הבאים כלהלן: 

למידע נוסף ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-28.11.19 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן:

ת"י 682 חלק 3– מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות – דרישות בטיחות מפברואר 2010, לרבות ג"ת מס' 1 מיוני 2015 והצעת ג"ת מס' 2 מיוני 2019 (שטרם פורסמה), על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 3 מאפריל 2019.

יצוין שגיליון תיקון מס' 2 שלעיל פורסם להערות הציבור במסגרת התיקון ה-13 (הודעת הממונה על התקינה מספר 25), והטיפול בו טרם הושלם.
התקן הקיים ת"י 682 חלק 3 מאמץ את התקן האירופי EN 1130-1 המעודכן לשנת 1996. גיליון התיקון שבנדון מעדכן את התקן הקיים וכולל שינויים לאומיים מתחייבים בלבד.

למידע נוסף ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-1.12.19 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן:

ת"י 8098– אופניים – דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים, מפברואר 2019, על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 מיוני 2019.

בכוונת הממונה על התקינה להמליץ לשר הכלכלה לקבוע תקופת מעבר בדבר השינוי כך שבמהלך 6 חודשים מיום כניסה לתוקף של ג"ת מס' 1, כפי שיקבע ברשומות, יעמוד בתוקפו הן התקן ת"י 8098 מפברואר 2019 לרבות ג"ת מס' 1 והן התקן ת"י 8098 מםברואר 2019 (ללא ג"ת מס' 1). התקן הקיים ת"י 8098 מפברואר 2019 מאמץ את התקן של הארגון הבינ"ל לתקינה ISO8098 המעודכן לשנת 2014. גיליון התיקון שבנידון מעדכן את התקן הקיים וכולל שינויים לאומיים מתחייבים בלבד.

למידע נוסף ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-1.12.19 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן:

ת"י 1258 חלק 4 – ביגוד מגן: ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה מספטמבר 2014
במקומו יבוא:
ת"י 1258 חלק 4 – ביגוד מגן: ביגוד בעל נראות גבוהה – שיטות בדיקה ודרישות מספטמבר 2019

ועדת התקינה במכון התקנים ממליצה לאשר תקופת התארגנות כלהלן: התקן המוצא ת"י 1258 חלק 4 מספטמבר 2019 יכנס לתוקף 6 חודשים מיום פרסומו ברשומות. ת"י 1258 חלק 4 מאפשר בחירה בין שני מסלולי התאמה לתקן: התקן של הוועדה האירופית לתקינה EN ISO 20471 המעודכן לשנת 2016, או התקן האמריקני ANSI/ISEA 107 המעודכן לשנת 2015. התקן ת"י 1258 חלק 4 כולל שינויים לאומיים מתחייבים בלבד. 

למידע נוסף ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-5.12.19 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן:

ת"י 1368 חלק 1– תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: תנור (מאי 2012)

לעמדת המשרד להגנת הסביבה האכרזה נדרשת לשם הפחתת פליטות מזהמי אוויר. ת"י 1368 חלק 1 מאמץ את התקנים האירופאיים EN13229 המעודכן לשנת 2007 ו-EN13240 המעודכן לשנת 2007, וכוללים שינויים לאומיים.

ניתן לעיין בתקנים הנ"ל באתר מכון התקנים

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה