עדכוני תקינה - 13.8.19

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8259 בילקוט הפרסומים הכריזו על ביטול רשמיות / שינוי/ החלפת התקנים הבאים:

במקום ת"י 103 - צינורות פלדה מתאימים לחריטת תבריג, מספטמבר 1994, יבוא: "ת"י 10255 - צינורות מפלדה לא מסוגסגת המתאימים לריתוך ולתבריג - תנאי אספקה טכניים, מאוגוסט 2019", אשר יהיה רשמי במלואו למעט הקטע החל במילים "צינורות מגולוונים" עד המילים "כמפורט בסעיף 9.9 " שבסעיף 8.3.1 , ולמעט סעיף 9.9- בדיקת מעבר בצינורות מגולוונים.

במקום ת"י 1516 חלק 1 - כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ– 1 ק"ו (1.2 ק"ו = Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו = Um): כבלים למתח נקוב של 1 ק"ו (1.2 ק"ו = Um) ו– 3 ק"ו (3.6 ק"ו = Um), מאפריל 2012 (להלן - ת"י 1516 חלק 1, מאפריל 2012), יבוא: "ת"י 1516 חלק 1 - כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ– 1 ק"ו (1.2 ק"ו = Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו = Um): כבלים למתח נקוב של 1 ק"ו (1.2 ק"ו = Um) ו– 3 ק"ו (3.6 ק"ו = Um), מאוגוסט 2019 אשר יהיה רשמי במלואו למעט הדרישה לסמן הרכב הכבלים בסעיף 13.201.2 - (קבוצה 4 בסעיף 13.201.1) לעניין המוליכים שלהלן:
(1) מוליך משותף - ציר;
(2) מוליך משותף - ציר גלי (ceander);
(3) שריון משני פסי פלדה מגולוונים;
(4) שריון עשוי תילים עגולים.

במקום ת"י 1516 חלק 2 - כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ– 1 ק"ו (1.2 ק"ו = Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו = Um): כבלים למתח נקוב מ– 6 ק"ו (7.2 ק"ו =Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו = Um) מפברואר 2009 (להלן - ת"י 1516 חלק 2, מפברואר 2009), יבוא: "ת"י 1516 חלק 2 - כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ– 1 ק"ו (1.2 ק"ו = Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו = Um): כבלים למתח נקוב מ– 6 ק"ו (7.2 ק"ו = Um)  עד 30 ק"ו (36 ק"ו = Um), מאוגוסט 2019, אשר יהיה רשמי במלואו למעט סעיף 7.3.205 והדרישה לסמן הרכב הכבלים בסעיף 14.201.2 - (קבוצה 4 בסעיף 14.201.1) לעניין המוליכים שלהלן:
(1) מוליך משותף - ציר, מונח בצורה לוליינית;
(2) מוליך משותף - ציר גלי (ceander, waveform);
(3) שריון משני פסים;
(4) שריון עשוי תילים עגולים.

בת"י 60095 חלק 1 - מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה, מפברואר 2010-
(1) בסעיף 6.1.6 , רשמיות התוספת הלאומית המתחילה במילים "לכל מצבר תוצמד תווית אזהרה" עד המילים "גזים דליקים ונפיצים" - בטלה;
(2) רשמיות סעיף 6.1.201 - בטלה.

בת"י 968 חלק 4 - מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירי צלייה ("ברביקיו") לשימוש מחוץ לבניינים, מיוני 2011, בסעיף ,Burners - 5.15 רשמיות הקטע החל במילים "פתח כניסת האוויר" עד המילים "חדירת חרקים" - בטלה.

בת"י 50464 חלק 1 - שנאי חלוקה תלת–מופעיים טבולים בשמן לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ– 50 קו"א עד 2500 קו"א, לשימוש בעבור ציוד במתח שאינו גדול מ– 36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון, מאפריל 2013, רשמיות סעיף 201.2 - תיעוד - בטלה.

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי התקנים הרשמיים כלהלן:

ת"י 15874 חלק 2 – מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים – פוליפרופילן: צינורות (הצעת התקן מיוני 2017), על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 (מאי 2019);
ת"י 15874 חלק 3 – מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים – פוליפרופילן: אבזרים (הצעת התקן מיולי 2016), על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 (מאי 2018);
ת"י 15874 חלק 5 – מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים – פוליפרופילן: התאמת המערכת לייעודה (הצעת התקן מיולי 2016), על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 (מאי 2019);

גיליונות התיקון שבנדון זהים לגיליונות התיקון של הארגון הבין-לאומי לתקינה 15874 ISO משנת 2018 בהתאמה.
יצוין שהצעת התקן ת"י 15874 על חלקיו, כפי שצוינה לעיל, פרסמה להערות הציבור במסגרת התיקון ה-13 (הודעת הממונה מס' 8), והטיפול בה טרם הושלם (התקן החדש טרם פורסם ברשומות). גיליונות התיקון שבנדון מעדכנים את הצעת התקן הנ"ל.

ניתן לעיין בהצעות באתר מכון התקנים בקישור הבא

למידע נוסף ולשליחת ההערות יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

3. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה להכריז רשמיות על התקנים הבאים:

הערות יתקבלו עד ל-19.9.19, מדובר בעדכון למכתב הבא (מה-29.4.19):

בהמשך להמלצת נציב כבאות והצלה לישראל במשרד לביטחון הפנים, מודיע הממונה על התקינה כי בכוונתו להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה להכריז רשמיות על התקנים הישראליים כלהלן:

ת"י 62133 חלק 1– תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא-חומציים אחרים – דרישות בטיחות עבור תאים נטענים ניידים ואטומים ועבור סוללות העשויות מהם, לשימוש ביישומים ניידים: מערכות ניקל (פברואר 2019);
ת"י 62133 חלק 2– תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא-חומציים אחרים – דרישות בטיחות עבור תאים נטענים ניידים ואטומים ועבור סוללות העשויות מהם, לשימוש ביישומים ניידים: מערכות ליתיום (פברואר 2019);

כמו כן, בכוונתי להמליץ על תקופת התארגנות של 6 חודשים בדבר האכרזה.

דברי הסבר: ת"י 62133 על חלקיו מפרט דרישות ובדיקות עבור שימוש בתאים ובסוללות נטענים, ניידים ואטומים מניקל ומליתיום. הסוללות משמשות כמקור אנרגיה למגוון גדול של מוצרים המופעלים באמצעות סוללות, כגון: אופנים חשמליים, הוברבורד, קורקינטים חשמליים, מחשבים ניידים, בוסטר להנעת רכבים וכדומה. האכרזה נדרשת לשם שמירה על בטיחות הציבור. ת"י 62133 על חלקיו זהה לתקן של הנציבות הבינ"ל לאלקטרוטכניקה IEC 62133 על חלקיו המעודכן לשנת 2017, ללא שינויים לאומיים.

4. מסמכי נת"מ המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים:

ת"י 1928- מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה.

למידע נוסף יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

5. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5044 חלק 1 ג"ת 1- מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים, למשרדים ולעסקים - ייצור.

ת"י 291 חלק 1 - שימורי דגים: כללי.

ת"י 291 חלק 2 - שימורי דגים: שימורי טונה ושימורי פלמודה (בוניטו).

ת"י 291 חלק 3 - שימורי דגים: שימורי סרדינים.

ת"י 877 חלק 5- ירקות ופירות מוקפאים: שעועית ירוקה מוקפאת ושעועית צהובה מוקפאת.

ת"י 5515 חלק 20- ציוד ספורט: מכשירי התעמלות – מתקני חבלי טיפוס – מידות, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 5068- חישוב וסימון של ערכי התכונות האנרגטיות של מכללי זיגוג בבניינים.

ת"י 6578- תקשורת ייעודית לטווח קצר (DSRC) עבור מערכות תבוניות לתחבורה שיתופית (C-ITS) - דרישות והנחיות.

ת"י 2481 חלק 21-  מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות להובלת נוסעים ומשא - מעליות נוסעים חדשות ומעליות נוסעים ומשא חדשות בבניינים קיימים.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה