עדכוני מכס - מרץ 2019

פורסם מק"ח 1884 העוסק במכסות על יבוא חמאה:

במסגרת הסכם תמיכות שאושר בליל התקציב של 2016, הושגה הסכמה לביצוע של שורת בצו זה מוצע להגדיל מכסות פטורות ליבוא לחמאה מכל העולם וזה עקב מחסור בשוק.
הצו יהיה בהוראת שעה עד סוף שנת 2019, והוא בתיאום עם משרד החקלאות.
לא צפוי הפסד הכנסות ממסים מכיוון שללא המכסות הפטורות כמעט ואין יבוא.

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5) התשע"ט – 2019

על אף האמור בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז- 2017, בתקופה שעד 31.12.19 יראו כאילו בתוספת השלישית בטבלה, בפרטי המכס 04.05.1099 , 04.05.2000 ו– 04.05.9000, לצד השורה של שנת 2016 ואילך שבטור ב', במקום "1,250" בא "2,400".

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 19) התשע"ו-2016, (תיקון) התשע"ט - 2019

בסעיף 1 (2) לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 19), התשע"ו -2016, בטבלה, לצד השורה של שנת 2019 שבטור ב', במקום "1,000" יבוא "2,650".

מצ"ב קישור למסמך ודברי ההסבר המלאים

למידע נוסף בתחום זה