עדכוני מכס - פברואר 2019

1. פורסם מק"ח 1883 העוסק בהשוואת שיעור מס הקניה החל על טבק לגלגול לשיעור המס החל על מוצרי הטבק דומים כגון סיגריות, ובצו הבלו על הדלק:

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4) התשע"ט-2019-

מתוך דברי ההסבר-

תכליתו של צו זה היא השוואת שיעור מס הקניה החל על טבק לגלגול לשיעור המס החל על מוצרי הטבק דומים כגון סיגריות, סיגרלות ויחידות טבק (Heatsticks), כמתחייב מפסק דינו של בית המשפט העליון בבג"צ 4862/18, המיזם הרב מגזרי לעישון נגד השר האוצר, אשר ניתן ביום 4.2.2019.
מוצע לקבוע כי ההשוואה האמורה תיעשה באמצעות העלאת שיעור המס החל על טבק לגלגול. 
המוצרים לגביהם מועלה שיעור המס בצו זה הם אלו:
טבק לא מעובד (פרט 24.01 לצו תעריף המכס) – מוצע להעלאות את שיעור המס מ 459 ₪ לק"ג ל-1093.92 ש"ח לק"ג.
טבק לסיגריות (פרט 24.03 לצו תעריף המכס)- מוצע להעלאות את שיעור המס מ 459 ₪ לק"ג ל-270% + 571.04 ₪ לק"ג, אך לא פחות מ-1093.92 ש"ח לק"ג.
טבק בתפזורת ליחידות חימום (פרט 85.43 לצו תעריף המכס)- מוצע להעלאות את שיעור המס מ- מ-459 ₪ לק"ג ל-270% + 571.04 ₪ לק"ג, אך לא פחות מ-1093.92 ש"ח לק"ג.
על מנת למנוע מצב בו שולם על טבק לגלגול הנמצא כמלאי בידי הסוחרים מס הקניה הנמוך, טרם העלאת המס בצו זה, יוטל מס על מלאי המוחזק בידי סוחרים ביום תחילתו של הצו. היטל המלאי לא יחול על סוחר שסכום המס שעליו לשלם נמוך מ- 10,000 ₪.

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 10 והוראת שעה מס' 14), התשע"ח- 2018 (תיקון), התשע"ט- 2018 וצו הבלו על הדלק (הטלת בלו) (תיקון מס' 2 והוראת שעה מס' 3), התשע"ח- 2018 (תיקון), התשע"ט- 2019-

מתוך דברי ההסבר-

ביום 14.3.2018 פורסמו צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 10 והוראת שעה מס' 14), התשע"ח-2018 וצו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון מס' 2 והוראת שעה מס' 3), התשע"ח-2018, לפיהם יועלו שיעורי מס הקניה והבלו על הפחם מ-45.6 ₪ לטון ל-102 ₪ לטון, החל מיום 15.3.2019. 
מוצע בצווים אלו לדחות את העלייה בשיעורי המס ליום 1.1.2021, וזאת על מנת להקטין את העלייה הצפויה בתעריף החשמל לשנת 2019.
הפסד הכנסות המדינה ממסים צפוי לעמוד על 440 מיליון ₪ לשנה. לפיכך, ובהתאם לסעיף 40א(ג) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, יש צורך בביצוע "פעולה מאזנת" כתנאי לחתימת הצווים.
היות והוחלט שהפעולה המאזנת האמורה תיושם בהעלאת המס על טבק לסיגריות, כאמור בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס'), התשע"ט-2019 (להלן-"צו להעלאת המס על טבק לסיגריות"), מוצע לעגן במפורש הסדר המבטיח את פקיעתו של צו זה ביום 28.07.2019 במידה וצו העלאת המס על טבק לסיגריות יפקע בהתאם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש"ט -1949.

מצ"ב קישור למסמך ודברי ההסבר המלאים

2. פרסום 8178 בילקוט הפרסומים- תקנות מס קנייה ותקנות טבק:

תקנות מס קנייה (טובין) (תיקון), התשע"ט 2019-

א. בתקנה 8ג לתקנות מס קנייה (טובין), התשי"ג 1953-(להלן - התקנות העיקריות)-
(1) בכותרת, אחרי "סיגריות" יבוא "טבק לסיגריות";
(2) אחרי תקנת משנה (א1) יבוא:
"(א2) מחירם הסיטוני של טבק לסיגריות שסיווגו בפרטים 24.03.1910, 24.03.9119, 24.03.9929 ו– 85.43.7082, בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז- 2017 (בתקנה זו - טבק לסיגריות), יהיה כאמור בסעיפים 4 ו– 4א לחוק והוא יחושב לפי המחיר הסיטוני השכיח ביותר מבין המחירים של הטבק לסיגריות מאותו הסוג, שמוכר החייב במס (בתקנה זו - המחיר הסיטוני השכיח) ובטבק לסיגריות מיובא - המחיר הסיטוני השכיח הידוע במועד השחרור מפיקוח המכס.";
(3) בתקנת משנה (ב), במקום "החייב במס ידווח על המחיר הסיטוני של סיגריות או של יחידות טבק כמפורט בתקנת משנה (א1)" יבוא "החייב במס ידווח על המחיר הסיטוני השכיח של סיגריות או של יחידות טבק או של טבק לסיגריות כמפורט בתקנות משנה (א), (א1) ו–(א2)".
ב. בתוספת החמישית לתקנות העיקריות, בכל מקום, אחרי "או יחידות טבק" יבוא "או טבק לסיגריות".

תקנות הטבק (תיקון), התשע"ט 2019-

בתקנות הטבק, התש"ם-1979 , בתקנה 6 בסופה יבוא:

מצ"ב קישור למסמך המלא

3. פורסם מק"ח 1882 העוסק בתיקון צו הבלו על דלק (פטור והישבון) תעש"ט - 2019:

בסעיף 2 לצו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה 2005, בפסקה (5) במקום "משרד הביטחון, ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים" יבוא "ומשרד הביטחון" ובמקום "אושרו לפני רכישתם בידי המנהל הכללי של משרד הרווחה והשירותים החברתיים או מי שהוא הסמיך לכך" יבוא "אושרו לפני רכישתם בידי המנהלים הכלליים האמורים או מי שהם הסמיכו לכך"

מצ"ב קישור למסמך ודברי ההסבר

למידע נוסף בתחום זה