עדכוני מכס - ינואר 2019

1. פורסם מק"ח 1880 העוסק בהודעת הבלו על דלק:

מתוך דברי ההסבר באתר רשות המיסים עולה כי מן העדכון הקודם המדד עלה ב –0.2% וסכומי המכס מעודכנים בהתאם.

2. פורסם מק"ח 1881 המתייחס לשיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה:

דברי הסבר מתוך אתר רשות המיסים: סעיף 11(ג) לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, קובע את אופן תיאום סכומי מס קצוב הנקובים בפרקים 4 – 22 ב- 1 בינואר בכל שנה בהתאם לשיעור השינוי של מדד בחודש דצמבר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר בשנה שקדמה לה, בניכוי מקדם התייעלות של 1.5% מהשיעור האמור. המדד שפורסם בחודש דצמבר עלה ב-1.2% ולאחר ניכוי של מקדם התייעלות, המס הקצוב ירד ב-0.3%. 

קישור לפרסום המסמכים המלאים ודברי ההסבר

 

למידע נוסף בתחום זה