מסמכי העדפה - מתן אישור מוקדם למסמכים במכס נתב"ג


להלן נוסח תזכיר שהופץ לאחרונה על ידי מנהל בית המכס נתב"ג:

"הוראת הנוהל בנושא מסמכי העדפה מאפשרת מתן אישור מוקדם לתקינותו של המסמך.

סוכן מכס שברשותו מסמך (תעודת תנועה או תחליפיה) ואין ביכולתו לקבוע האם המסמך תקין וקביל, רשאי לפנות לאחראי בבית המכס בצירוף המסמך ומכתב בקשה המפרט במדויק את סיבת התלבטותו בעניין תקינות המסמך.

האחראי בבית המכס יבחן את המסמך בהתייחסו לנושא המפורט במכתב הבקשה ויפעל בהתאם לשיקול דעתו באשר לבחינת קבילות המסמך. אישורו או דחייתו את המסמך תהיה בהתייחס לבקשה בלבד ולא לנתונים אחרים במסמך.

יובהר כי אין להגיש מסמך העדפה לאישור מוקדם כאשר הליקוי מוגדר בהוראות הנוהל כליקוי הפוסל את התעודה. במקרה זה יש להשתמש בתהליכים השונים שהוגדרו לכך בתהליכי השחרור, להתרת טובין כנגד פיקדון וכו' (במקרים חריגים ולא ככלל).

כמו כן, לא תטופלנה בקשות שאינן מציינות את הסיבה לבקשת האישור, קרי בקשות כלליות לבחינת תקינות המסמך לא תענינה.

אישור האחראי בבית המכס יהיה בכתב ע"ג מכתב הבקשה (חתימה וחותמת), חובה לצרף את הפנייה המאושרת לרשימון היבוא כאסמכתא לאישור.

את הבקשות יש להפנות:

תש"ר 04 גב' שולה אלימלך / עידית דנילוף
תש"ר 49 גב' נעמי כץ / שרונה קטן"
למידע נוסף בתחום זה