המרת הליך משפטי בכופר כסף – בהפרת חוקיות יבוא

מהנהלת רשות המיסים נמסר לאיגוד כי "בהתאם למדיניות משרד התמ"ת, גובש ואושר לאחרונה טופס המרת הליך משפטי בכופר כסף (טופס מכס 115). החל מתאריך 10.2.13 ידרש היבואן לחתום על טופס זה לצורך הטלת כופר גם כאשר הכופר המוטל הוא זמני עד להחלטת ועדת היבוא.

האסמכתאות החוקיות לטופס הן:

א. הטופס נועד לטפל בהפרות על פי סעיף 7 לפקודת היבוא והיצוא (תשל"ט– 1979) הכולל את כל צווי הפיקוח מכח פקודת היבוא והיצוא התשל"ט-1979 לרבות צו יבוא חופשי התשע"ב-2012.

ב. הסמכות לכפר בכופר כסף מעוגנת בסעיף 14 לפקודת היבוא והיצוא, שר התמ"ת הסמיך את המכס להטיל כופר."

ההנחיות שפורסמו על ידי הנהלת המכס למילוי הטופס הן:

"על הטופס יחתום היבואן בפני פקיד המכס. היה והיבואן לא יחתום בפני פקיד המכס, יחתום היבואן על הטופס וחתימתו תאושר על ידי עורך דין כמפורט בטופס. יבואנים להם אישור לחתימה אלקטרונית יחתמו בחתימה אלקטרונית ללא צורך באישור עורך דין.
העתק של הטופס ישלח ליבואן באמצעות המכס, ויינתן למייצג."

למידע נוסף בתחום זה