יוסף טמלר | ראש אגף יבוא מכס ותקינה באיגוד לשכות המסחר | סחר בינלאומי | עדכונים בנושא מכס | 21/01/2015

מליאת הכנסת מוסמכת לאשר או לדחות הפחתות מכסים

שר האוצר מפרסם ברשומות, מידי פעם, "צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין", בו מפורטים שיעורי המכס ומיסי הקניה בתוקף ביום הפרסום, המוטלים ביבוא לארץ של המוצרים השונים, על פי סיווגי המכס של אותם מוצרים.

צו תעריף המכס ותיקונים רבים מאוד לצו זה מתפרסמים במהלך השנה ברשומות על ידי שר האוצר, בתוקף סמכותו לפי: פקודת תעריף המכס והפטורים משנת 1937, חוק מיסי מכס ובלו (שינוי התעריף) משנת 1949, חוק מס קניה (טובין ושירותים) משנת 1952, וחקיקה נוספת רלוונטית לנושא מיסי יבוא.

הטלת מכס או העלאת מכס מחייבות אישור ועדת הכספים של הכנסת

סעיף 2 לחוק מיסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש"ט - 1949, קובע כי בהעלאת מכס (באמצעות צו המתפרסם ברשומות) נדרש אישור ועדת הכספים של הכנסת ולמעשה לאחר מכן גם של מליאת הכנסת.

הנוהל הנ"ל נועד להבטיח פיקוח פרלמנטרי על תהליך הטלת מכסים, שלהם השפעה על מחירי המוצרים בארץ, על התחרות בשווקים בין מוצרים מיצור מקומי ובין מוצרים מיבוא והיבטים נוספים.

הפרוצדורה הנהוגה להטלת מכסים היא פרסום ברשומות של צווי תיקון לתעריף המכס, הנכנסים לתוקף בדרך כלל באופן מיידי. הצווים להטלת מכסים או העלאתם מובאים לאחר מכן לאישור ועדת הכספים של הכנסת בתוך 60 ימים מיום פרסומם ברשומות.

על פי סעיף 2 (א) לחוק מיסי מכס ובלו, לאחר שועדת הכספים של הכנסת החליטה לאשר או לבטל את צו העלאת המכס, רשאי כל חבר כנסת להביע התנגדות ואז הכנסת תקיים דיון ותצביע באותו עניין.

הפחתת מכס מחייבת אישור הכנסת

סעיף 2(ב) לחוק מיסי מכס ובלו(שינוי תעריף) התש"ט - 1949, קובע לעניין צווי הפחתת מכס כדלקמן:

"כל הוראה אחרת בצו לפי סעיף 1 תעמוד בתקפה, אם לא בוטלה על ידי החלטה של הכנסת תוך התקופה המפורשת בסעיף קטן (א)."

משמעות הדבר היא שמליאת הכנסת רשאית לבטל, תוך חודשיים מיום פרסומם ברשומות, צווים בנוגע לביטול או הפחתת מכסים או בלו.

אף שהסמכות בנוגע לאישור צווי מכס המבטלים או מפחיתים מכסים או בלו נתונה בידי מליאת הכנסת, בפועל צווי מכס רבים הדנים בביטול או הפחתת מכסים מובאים לדיון ואישור, בשיתוף פעולה עם רשות המסים, בועדת הכספים של הכנסת, בדומה לצווי המכס המטילים או מעלים מכסים.

הנושא של נוהלי אישור צווי מכס המבטלים או מפחיתים שיעורי מכס הועלה לדיון על ידי יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת הקודמת, ח"כ משה גפני, אשר ביקש לקבל חוות דעת משפטית לגבי סמכויותיהן של הכנסת ושל ועדת הכספים לעניין הפחתת מכסים. זאת בעקבות הפחתות רבות של מכסים על פי המלצות ועדת טרכטנברג בסוף שנת 2011.

על פי הצעת חוק מאותה תקופה של מספר חברי כנסת הוצע לתקן את חוק מיסי מכס ובלו משנת 1949 כך שצווים להפחתה או ביטול מכסים יובאו גם הם לאישור ועדת הכספים של הכנסת.

בחוות דעת משפטית שהוגשה באותה תקופה ליו"ר ועדת הכספים על ידי היועצת המשפטית של הועדה נאמר כי כאשר הממשלה מבקשת לבצע הפחתות מכס במוצרים רבים בעת ובעונה אחת, האכסניה המתאימה לברר את נחיצותה והשלכותיה הציבוריות והכלכליות של הרפורמה על פרטיה הרבים היא ועדת הכספים.

למעשה היום מובאים לאישור בפני ועדת הכספים גם הצווים להפחתת מכסים, הם מוצגים בפני הועדה על ידי נציגי הממשלה, ונציגי הציבור מופיעים בפניה ומציגים את עמדתם.

כפי שצוין לעיל היום בסמכותה של מליאת הכנסת לבטל צווי הפחתת מכסים ובסמכותם של חברי הכנסת להתנגד להם במליאת הכנסת.

 


* הכותב הוא ראש אגף יבוא מכס ותקינה באיגוד לשכות המסחר

למידע נוסף בתחום זה