תעריפי הבלו עודכנו פעם נוספת במסגרת צו הבלו וצו תעריף המכס ומס הקנייה

ביום 31.7.22 פורסמו ברשומות צווים בחתימת שר האוצר במטרה לייצר הפחתה נוספת של המס על בנזין (מק"ח 2028)

ביום 31.8.22 פורסמו ברשומות צווים בחתימת שר האוצר במטרה לשמר במהלך החודשים הקרובים רמת מחיר בנזין לצרכן אשר נותנת מענה להתייקרות. מדובר בפרסום המתקן את צו הבלו על הדלק, והמתקן בהקשר הזה את צו תעריף המכס (מק"ח 2032)

ביום 2.11.22 פורסמו ברשומות עדכוני סכומי המיסים (מק"ח 2042

  • לעיון בידיעה באתר רשות המיסים בנושא שיעורי הבלו על דלק בתוקף החל מ-2.11.2022- לחצו כאן

ביום 13.11.22 פורסמו ברשומות עדכוני סכומי המיסים בשנית (מק"ח 2043

ביום 30.11.22 פורסמו ברשומות עדכוני סכומי המיסים פעם נוספת (מק"ח 2044): לאחר תיקון הוראות השעה על צו הבלו וצו תעריף המכס ומס הקנייה במשך 3 פעמים, שהביאה לכך שכיום מס הקנייה / מס הבלו על בנזין עומד על 2,421.38 שקלים חדשים לכל אלף ליטרים, עד ל-30 בנובמבר 2022 (הפחתה זו מורידה שקל אחד ממחיר של ליטר בנזין לצרכן לעומת המחיר ללא הוראת השעה), כעת- על מנת למתן את עליית מחיר הדלק לצרכן עם פקיעתה של הוראת השעה, תוקנה התקנה כך שמס הקנייה/ בלו על דלק הופחת לגובה 2,994.03 שקלים חדשים לכל אלף ליטרים עד ליום ה- 31 בדצמבר 2022, ומס הבלו הופחת על מנת להביא לירידה של 30 אגורות במחיר ליטר בנזין, ביחס למחיר הצפוי במצב החוקי הקודם.

  • למידע אודות שיעורי הבלו על דלק בתוקף החל מ-1.12.2022 באתר רשות המיסים- לחצו כאן

על פי הצווים שפורסמו, מס הקניה ומס הבלו על בנזין ירד מ- 3,184.31 שקלים חדשים לכל אלף ליטרים ל2,329.61 שקלים חדשים לכל אלף ליטר, החל מה-1 באוגוסט ועד ה-31 באוגוסט 2022. לאחר מכן, יעמוד שיעור מס הבלו ומס הקניה על 3,154.31 שקלים חדשים לכל אלף ליטרים, לתקופה שמה-1 בספטמבר 2022 ועד ה-31 בינואר 2023.

בנוסף, הופחת בהתאם מס הבלו החל על תערובת M15, שכן מדובר בתערובת שעיקרה בנזין ועל תערובת דלק, לגביה חל מס קנייה בגובה זהה לבנזין. צווים אלה באים בהמשך לצווים דומים שהפחיתו את המס על סולר בחצי שקל עד סוף שנת 2022. הפסד ההכנסות ממסים כתוצאה מההפחתות המוצעות כעת מוערך ב-354 מיליון ₪.

  • לעיון בפרסום תיקון זה של צו הבלו וצו תעריף המכס ומס קנייה כפי שפורסם ברשומות (מק"ח 2028)- לחצו כאן

 

ביום 31.8.22 פורסמו ברשומות צווים בחתימת שר האוצר על מנת לשמר במהלך החודשים הקרובים רמת מחיר בנזין לצרכן אשר נותנת מענה להתייקרות. תוקנה הוראת השעה שבצו הבלו ונקבע כי שהבלו על בנזין יופחת לגובה 2,444.94 ש"ח לאלף ליטר, וזאת לתקופה שמיום 1 בספטמבר 2022 ועד ליום 15 בנובמבר 2022. הפחתה כאמור תפחית 89 אגורות ממחיר של ליטר בנזין לצרכן לעומת המחיר ללא הוראת השעה.

בנוסף, נוכח פרסום הצו בתקופת בחירות בה מכהנת ממשלת מעבר, נקבע באופן חריג מנגנון אשר נועד להתאים את השינוי בתעריף הבלו לשינויים מסוימים במחיר הבנזין. יודגש כי תעריף הבלו ומס הקנייה מגלם הפנמת עלויות חיצוניות כגון זיהום סביבתי, גודש בכבישים וכיוצא באלה והגבלת השינויים בתעריף בדרך המוצעת בצו נועדה לצמצם את האפשרות לכך שהשלכות הצו יחרגו מעבר לצרכים הנקודתיים הקיימים ערב פרסומו, על רקע תקופת הבחירות.

בהתאם לכך, נקבע כי במקרה בו עלה מחיר הבנזין לליטר מעל ל6.50 שקלים חדשים ביום 1 באוקטובר או בנובמבר 2022, הבלו יופחת ב-11 אגורות נוספים לליטר, כך שיופחת שקל אחד ממחיר של ליטר בנזין לעומת המחיר ללא הוראת השעה. עוד נקבע כי במקרה בו מחיר הבנזין לליטר במועד הבחינה יהיה בטווח בין 6.25 עד 6.15 שקלים חדשים לליטר ההפחתה תעמוד על 76 אגורות לליטר לעומת המחיר ללא הוראת השעה, ואילו אם המחיר יהיה מתחת ל-6.15 שקלים חדשים לליטר ההפחתה תעמוד על 50 אגורות לליטר לעומת המחיר ללא הוראת השעה.

עוד נקבע כי הבלו ומס הקנייה על בנזין יופחתו לגובה 2,848.73 שקלים חדשים לכל אלף ליטרים, וזאת לתקופה שמיום 16 בנובמבר 2022 עד יום 30 בנובמבר 2022. הפחתה כאמור תפחית 50 אגורות ממחיר של ליטר בנזין לצרכן לעומת המחיר ללא הוראת השעה.

 

ביום 2.11.22 פורסמו ברשומות עדכונים לסכומים, כאשר שיעור הבלו על בנזין התעדכן ל- 2,421.38 ש"ח לאלף ליטר.

  • לעיון בצווים החתומים (מק"ח 2042)- לחצו כאן
  • לעיון בידיעה באתר רשות המיסים בנושא שיעורי הבלו על דלק בתוקף החל מ-2.11.2022- לחצו כאן

 

ביום 13.11.22 פרסמו ברשומות תיקונים לצו הבלו על הדלק ולתיקון צו תעריף המכס במטרה להאריך את הוראת השעה כך שהבלו על דלק יישאר ברמתו הנוכחית עד ל- 30.11.22. על פי הצו הקודם, היה אמור הדלק להתייקר במחצית השקל בחצות הלילה של ה-15 בחודש ובעוד מחצית השקל ב-1 בדצמבר (בנוסף למחיר שיתחייב ממחיר הנפט בעולם ושער הדולר בישראל). אולם, כאמור, כעת נחתם צו חדש לפיו הפחתת המס בשקל שלם תוארך עד סוף חודש נובמבר 2022.

דברי ההסבר לתיקון צו הבלו:

תעריפי הבלו החלים על דלק קבועים במסגרת התוספת לצו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ד-2004. על מנת להפחית את מחיר הדלק לצרכן- על רקע העליות שהיו במחיר הדלק, התוספת האמורה תוקנה באמצעות צו הבלו על דלק (הטלת בלו)(הוראת שעה מס' 3), התשפ"ב-2022 במסגרתו הופחת הבלו החל על בנזין וסולר, וזאת לצורך הפחתת מחירי הדלקים האמורים בתחנות הדלק בחצי שקל לליטר. בהמשך לכך, הוראת השעה תוקנה פעמיים, באופן המביא כיום להפחתה שקל אחד ממחיר של ליטר בנזין לצרכן לעומת המחיר ללא הוראת השעה, כך שכיום הבלו על בנזין עומד על 2,421.38 שקלים חדשים לכל אלף ליטרים, וזאת לתקופה שעד יום 15 בנובמבר 2022. במצב הקיים היום צפוי הבלו לעמוד החל מיום 16 בנובמבר 2022 על סכום של 2,848.73 שקלים חדשים לאלף ליטר, והחל מיום 1 בדצמבר 2022 לעמוד על סכום של 3,245.21 שקלים חדשים לאלף ליטר. כעת, תוקנה הוראת השעה כך שהבלו על דלק יישאר ברמתו הנוכחית עד ליום 30.11.22.

דברי ההסבר לטיוטה לתיקון צו תעריף המכס:

תעריפי מס הקנייה החלים על דלק קבועים במסגרת התוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017. על מנת להפחית את מחיר הדלק לצרכן- על רקע העליות שהיו במחיר הדלק, התוספת האמורה תוקנה באמצעות צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 17), התשפ"ב-2022 במסגרתו הופחת מס הקנייה החל על בנזין וסולר, וזאת לצורך הפחתת מחירי הדלקים האמורים בתחנות הדלק בחצי שקל לליטר. בהמשך לכך, הוראת השעה תוקנה פעמיים, באופן המביא כיום להפחתה שקל אחד ממחיר של ליטר בנזין לצרכן לעומת המחיר ללא הוראת השעה, כך שכיום מס הקנייה על בנזין עומד על 2,421.38 שקלים חדשים לכל אלף ליטרים, וזאת לתקופה שעד יום 15 בנובמבר 2022. במצב הקיים היום צפוי הבלו החל מיום 16 בנובמבר 2022 לעמוד על סכום של 2,848.73 שקלים חדשים לאלף ליטר, והחל מיום 1 בדצמבר 2022 לעמוד על סכום של 3,245.21 שקלים חדשים לאלף ליטר, תוקנה כעת הוראת השעה כך שמס הקנייה על דלק יישאר ברמתו הנוכחית עד ליום 30.11.22.

 

ביום 30.11.22 פורסמו ברשומות עדכוני סכומי המיסים פעם נוספת (מק"ח 2044): 

לאחר תיקון הוראות השעה על צו הבלו וצו תעריף המכס ומס הקנייה במשך 3 פעמים, שהביאה לכך שכיום מס הקנייה / מס הבלו על בנזין עומד על 2,421.38 שקלים חדשים לכל אלף ליטרים, עד ל-30 בנובמבר 2022 (הפחתה זו מורידה שקל אחד ממחיר של ליטר בנזין לצרכן לעומת המחיר ללא הוראת השעה), כעת- על מנת למתן את עליית מחיר הדלק לצרכן עם פקיעתה של הוראת השעה, תוקנה התקנה כך שמס הקנייה/ בלו על דלק הופחת לגובה 2,994.03 שקלים חדשים לכל אלף ליטרים עד ליום ה- 31 בדצמבר 2022, ומס הבלו הופחת על מנת להביא לירידה של 30 אגורות במחיר ליטר בנזין, ביחס למחיר הצפוי במצב החוקי הקודם.

למידע נוסף בתחום זה