עדכוני מכס - ינואר 2022

1. פורסם מק"ח 1922 ביום 5.1.2022- צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 11), התשפ"ב- 2022-

הצו עוסק בהוראת שעה עד ל-31.12.2023 המפחיתה מיסוי על רכבים בעלי דרגת אבזור בטיחות גבוהה יותר.

2. משרד האוצר מפרסם טיוטת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין שמטרתה להאריך את הוראת השעה הפוטרת ממכס פרט מס' 39.20.491000 עד לסוף שנת 2022- הוראת השעה שקובעת פטור ממכס החל על יריעות PVC בעלות שכבת ציפוי דקורטיבית לכבישה תרמית תלת ממדית, בעובי שבין 0.3 ל-0.5 מ"מ, שנמרחו בפריימר בצדן האחורי, וזאת במסגרת פרט מכס 39.20.491000 עתידה לפקוע ביום 28 בפברואר 2022. מוצר זה אינו מיוצר בישראל והוא משמש חומר גלם לתעשיית הריהוט. עד להוראת השעה היה חל עליו מכס בשיעור של 8%. בצו זה מוצע להאריך את הוראת השעה, עד סוף שנת 2023, וזאת על מנת להקל על תעשיית הריהוט המקומית.

  • לעיון בטיוטה ולהגשת הערות ישירות באתר החקיקה הממשלתי עד ליום 3.2.2022- לחצו כאן

3. משרד האוצר מפרסם טיוטת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין שמטרתה להאריך את הוראת השעה המקנה שיעורי מס קנייה מופחתים על כלים תחרותיים המיוחדים לנהיגה ספורטיבית עד לסוף שנת 2022-

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 2), התשע"-2018 קבע שיעורי מס קנייה מופחתים על כלים תחרותיים המיוחדים לנהיגה ספורטיבית, וזאת במטרה לעודד את ענף הספורט המוטורי בישראל. צו זה עתיד לפקוע ביום 28 בפברואר 2022.
בצו זה מוצע להאריך את הוראת השעה עד סוף שנת 2022, וזאת על מנת לאפשר בחינה של ניצול ההטבה ושל אופן יישום המנגנון שנקבע למתן ההטבה. בנוסף, הוראת השעה איפשרה שחרור של כלים מפיקוח המכס בכפוף לתשלום ערבות בנקאית ומכירת הכלי לבעל רישיון לנהיגה ספורטיבית בתוך 3 חודשים ממועד השחרור מפיקוח המכס. מנגנון חריג זה מוביל למצב לא רצוי בו טובין טעוני מס מצויים מחוץ לפיקוח המכס, ובשנה החולפת כמעט ולא נעשה בו שימוש, ולכן מוצע למחוק אותו מתוך הוראת השעה.

  • לעיון בטיוטה ולהגשת הערות ישירות באתר החקיקה הממשלתי עד ליום 3.2.2022- לחצו כאן

4. משרד האוצר מפרסם טיוטת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין שמטרתה להאריך את הוראת השעה הפוטרת ממכס עגלים חיים שמשוחררים מפיקוח המכס עד לסוף שנת 2024-

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 15), התשע"ד-2014 קבע פטור ממכס על עגלים חיים שמשוחררים מפיקוח המכס בתקופה שמיום 24 ביולי 2014 ועד ליום 31 בדצמבר 2021, וזאת במטרה להפחית את מחירי בשר הבקר. פטור זה הוארך, והוא בתוקף עד ליום 28 בפברואר 2022.
הפטור ממכס נקבע בהמשך להחלטת הממשלה 1584 מיום 4 במאי 2014 בנושא "הגברת התחרות בשווקי החלב ובשר הבקר". בשנים שחלפו מאז התקנת הצו נמצאה ירידה במחירי הבשר הטרי. לאור האמור, מוצע בצו זה להאריך את הפטור ממכס על עגלים חיים, כך שיחול עד סוף שנת 2024.

  • לעיון בטיוטה ולהגשת הערות ישירות באתר החקיקה הממשלתי עד ליום 3.2.2022- לחצו כאן

5. משרד האוצר מפרסם טיוטת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין שמטרתה להאריך את הוראת השעה הפוטרת ממכס יאכטות שמנכ"ל משרד החינוך אישר שישמשו באופן בלעדי למטרות לימוד בכפרי נוער ימיים שבפיקוח משרד החינוך עד לסוף שנת 2022-

בפרט 89.03 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 מסווגות יאכטות, וחל לגביהן מס קנייה בגובה 15%. בצו זה מוצע ליצור פרט משנה חדש, הפטור ממס קנייה, בו ייסוגו יאכטות שמנכ"ל משרד החינוך אישר שישמשו באופן בלעדי למטרות לימוד בכפרי נוער ימיים שבפיקוח משרד החינוך, ובלבד שישמשו כאמור. מוצע לפטור יאכטות כאמור ממס קנייה הואיל והן משמשות אך ורק ללימוד בני נוער במסגרות המפוקחות על ידי משרד החינוך. מוצע כי הפרט החדש ייקבע בהוראת שעה עד ליום 31 בדצמבר 2022, וזאת על מנת לבחון קיום של ניצול לרעה של הפטור המוצע.

  • לעיון בטיוטה ולהגשת הערות ישירות באתר החקיקה הממשלתי עד ליום 3.2.2022- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה