הוארכו פטורים ממכס / מס קנייה שניתנו לשורת מוצרים בתחומי החקלאות, כלי שיט, מוטוריקה, אגדים וגאזות ועוד

ביום 7.7.2021 פורסמו ברשומות שורת הארכות לפטורים שניתנו ממכס או מס קנייה, חלקם במסגרת הוראות שעה לשורת מוצרים בתחומי החקלאות, כלי שיט, מוטוריקה, אגדים וגאזות ועוד במסגרת שני קבצי תקנות: מק"ח מס' 1958 ומק"ח מס' 1959.

במסגרת מק"ח 1958 פורסמו ההארכות הבאות:

 

1. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 10), התשע"ח-2018, (תיקון), התשפ"א-2021 העוסק בכלי שייט ומבנים צפים אחרים לפירוק

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017, טרם תיקונו בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 10), התשע"ח-2018 (להלן- הוראת השעה), קבע כי שיעור המכס החל לגבי כלי שייט ומבנים צפים אחרים לפירוק ייקבע לפי שיעור המכס החל על הטובין במצבם המפורק וכי שיעור המכס החל על תיבות ומערכות עזרה ראשונה ייקבע לפי שיעור המכס החל על הטובין שמהם מורכבת התיבה או המערכת. לנוכח המורכבות בקביעת שיעור המכס המדויק מראש במקרים מסוג זה, ועל רקע הכנסות זניחות מיבוא טובין בפרטי המכס האמורים, פטרה הוראת השעה ממכס את הטובין הכלולים בהם. הוראת השעה צפויה לפקוע ביום 6 ביולי 2021. הואיל ולא נמצא ניצול לרעה של הפטור ממכס, צו זה מאריך את הפטור בשנתיים נוספת, עד ליום 30 ביוני 2023.

 

2. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 2), התשע"ט-2018 (תיקון), התשפ"א-2021 העוסק בכלים תחרותיים המיועדים לספורט מוטורי

ספורט מוטורי מהווה ענף ספורט חדש יחסית במדינת ישראל. במטרה לעודד ענף זה, נקבעו שיעורי מס קניה מופחתים על כלים תחרותיים המיוחדים לנהיגה ספורטיבית, זאת במסגרת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 2), התשע"ט-2018, אשר תוקפו עד ליום 6 ביולי 2021.

בצו זה מוארכת הוראת השעה עד ליום 31 בדצמבר 2021, וזאת על מנת לאפשר בחינה של ניצול ההטבה ושל אופן יישום המנגנון שנקבע למתן ההטבה.

 

3. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 25 והוראת שעה), התשע"ג-2013 (תיקון), התשפ"א-2021 העוסק בטבלאות זיכוי של רכבים המיובאים עם אבזור בטיחות

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 25 והוראת שעה), התשע"ג-2013 קובע טבלה של זיכויים שיקליים, עד 2400 ש"ח לרכב, הניתנים במקרים בהם מיובאים כלי רכב עם אבזור בטיחות. גובה הזיכוי מותאם לרמת האבזור. הטבלה של הפחתות המס קבועה בהוראת שעה שתוקפה היה עד סוף שנת 2020, אולם היא הוארכה עד ליום 6 ביולי 2021 מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.
בצו זה מוארכת הוראת השעה עד 31 בדצמבר 2021, וזאת לאור ההצלחה הרבה של שיטת התמריצים המיסויים, אשר הביאה לגידול ניכר בהיקפי השימוש במערכות בטיחות מצילות חיים.
כאמור, תמריצי המס ניתנים בהתאם לרמת האבזור הבטיחותי, אשר נקבעה לכל דגם רכב על-ידי משרד התחבורה. מדי פעם משרד התחבורה, בשיתוף עם רשות המסים, מעדכן את שיטת החישוב של רמת האבזור הבטיחותי, תוך מתן דגש למערכות אקטיביות, אשר ביכולתן לא רק להתריע בפני סכנה אלא גם להתערב בנהיגה בעת הצורך. יצוין כי ההטבה מוצעת במסגרת הוראת שעה ולא בהוראת קבע, לאור קצב ההתפתחות המהיר של תחום האבזור הבטיחותי וטכנולוגיות נסיעה ממוחשבות.

 

4. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התש"ף-2020 (תיקון), התשפ"א-2021 העוסק בפטור מותנה ממכס על אגדים וכריות מגאזה בתנאים מסוימים

בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התש"ף – 2020, אשר פורסם ביום 25 במרס 2020, נקבע פטור ממכס במסגרת פטור מותנה על אגדים וכריות מגאזה שלגביהם אישר מנכ"ל משרד הכלכלה כי ישמשו כחומר גלם לצורך הספגתם או ציפויים בחומרים פרמצבטיים למטרות האמורות בפרט 30.05 ושאינם מהסוג המיוצר בישראל, ובלבד שישמשו כאמור. הפטור נקבע כהוראת שעה עד סוף שנת 2020, והוא הוארך מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת עד ליום 6 ביולי 2021.
בצו זה מוארכת הוראת השעה בשנתיים נוספות, עד ליום 30 ביוני 2023, וזאת על מנת להמשיך לבחון את השפעת הצו על היבוא ועל הייצור המקומי.

 

5. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 4), התשפ"א-2021 העוסק בטרקטורי משא המונעים בבנזין

מאז שנת 2016 חלות הוראות שעה שמכוחן מס הקנייה על רכבים מסוג טרקטור משא המונע בבנזין הופחת לשיעור של 12%. הוראת השעה האחרונה שהותקנה בעניין זה היא צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 10), התש"ף- 2020, אשר עתיד לפקוע ביום 6 ביולי 2021. טרקטור משא הוא כלי רכב שמטיבו אמור לשמש בעיקר לשימושים חקלאיים ולשימושים של גופים ציבוריים כגון רשויות מקומיות, וזאת בדומה לטרקטור משא המונע בדיזל החייב גם הוא במס קנייה בשיעור של 12%.
בצו זה מוארכת הפחתת מס הקנייה על טרקטור משא המונע בבנזין עד 31 בדצמבר 2022, אולם במטרה לצמצם במידת האפשר את ניצול המס המופחת שלא לצורך יבוא כלים לשימושים חקלאיים ולשימושים של גופים ציבוריים, מוצע לקבוע תנאי חדש אשר יגביל את ההספק המירבי של טרקטור משא הזכאי למס המופחת ל-23 קילו-ואט. תנאי זה לא יאפשר נסיעה מהירה ואתגרית ברכבים ולכן הוא צפוי לצמצם את השימוש טרקטור משא כתחליף לרכב שטח ולצורך לנסיעות פנאי.

 

*לעיון בקובץ דברי ההסבר המלא של מק"ח 1958- לחצו כאן

 

במסגרת מק"ח 1959 פורסמו ההארכות הבאות:

 

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התשפ"א-2021 העוסק ביבוא תוצרת חקלאית מגוונת, בין היתר, ביצים, מיץ תפוזים, דבש, כרישה ועוד

בצו זה מחודשת שורה של הוראות שעה בתחום החקלאות שעתידות לפקוע ביום 6 ביולי 2021. חידוש הוראות שעה נועד למנוע מחסור בענפים בהם האספקה המקומית לעיתים לא עונה על הביקוש. 
הוראות השעה יהיו בתוקף עד סוף 2021 או עד סוף 2022, בהתאם להערכות של גורמי המקצוע בעניין קיומם של חוסרים בשוק המקומי. עם זאת יצוין כי בימים אלה מתבצעת על ידי גורמי המקצוע במשרד האוצר ומשרד החקלאות עבודת מטה לבחינת חיוב מוצרי חקלאות במכס. בהתאם לכך, יתכנו שינויים בתעריף המכס החל על טובין הכלולים בצו זה, במהלך חודשים הקרובים, ואנו נעדכן בהתאם בידיעה זו.

 

*לעיון בקובץ דברי ההסבר המלא של מק"ח 1959- לחצו כאן

 

 

למידע נוסף בתחום זה