עדכוני מכס - אוגוסט 2020

פורסם מק"ח 1936- צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 18), התש"ף - 2020 העוסק בהפחתות מכס במסגרת הסכם הסחר עם קולומביה.

להלן דברי הסבר:

הסכם סחר חופשי בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של קולומביה (להלן- ההסכם) אושרר על ידי ממשלת ישראל בהחלטת ממשלה מספר 1247 מיום כ"ח בשבט התשע"ד (29 בינואר 2014). הודעה על סיום ההליכים הפנימיים לצורך כניסת ההסכם לתוקף בקולומביה התקבלה ביום י"ח בסיון התש"ף (10 ביוני 2020), וההסכם צפוי להיכנס לתוקף ביום כ"א באב התש"ף (11 באוגוסט 2020). במסגרת ההסכם, סוכם בין היתר כי ביבוא טובין מסוימים מקולומביה לישראל יינתנו פטורים ממכס ומכסות ללא מכס או במכס מופחת. בצו זה מוצע לתקן את צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשע"ז-2017 (להלן-"צו תעריף המכס") במטרה ליישם את ההסכם, והכל כפי שיפורט להלן.
בשנת 2020 צפוי הפסד הכנסות של כ-150 אלף ₪ וב-4 שנים הבאות יתווספו לסכום הזה כ-50 אלף ₪ בכל שנה.
הצו מקודם בתיאום עם משרד הכלכלה ואגף תקציבים והוא אושר לחתימתך על ידי משרד המשפטים.

לסעיף 1
מוצע לתקן את סעיף 14 לצו תעריף המכס, שעניינו התניית הטבות הניתנות במסגרת הסכמי סחר בתעודות המעידות על מקום ייצורם של הטובין (תעודות מקור), כך שהסעיף יחול גם לעניין הסכם הסחר עם קולומביה. מוצע לתקן את סעיף קטן (ב), כך שתעודת מקור או חשבונית הצהרה כמשמעותה בהסכם תוגש למכס לא יאוחר משעת התרת רישימון היבוא שבו נרשמו טובין אלה. תעודת מקור או חשבונית הצהרה כאמור לא תתקבל לאחר תום שנים עשר חודשים ממועד הנפקתה. מוצע כי תיקון זה יחול גם לעניין הסכם הסחר בין ממשלת ישראל לבין הרפובליקה של פנמה, וזאת על מנת להאריך את התקופה בה ניתן להגיש תעודת מקור או חשבונית הצהרה לפי הסכם זה מארבעה חודשים לשנים עשר חודשים, בהתאם לאמור בהסכם.

לסעיפים 2 ו-4
בסעיף 2 לצו מוצע להוסיף לצו תעריף המכס את סעיף 23ב, שעניינו הסדרת מנגנוני הפטורים המידיים, הפטורים המדורגים והמכסות הניתנות לצורך יישום הסכם הסחר עם קולומביה. פירוט מלא של ההטבות, לפי פרטי המכס הרלוונטיים ניתן בתוספת החמש עשרה המוצעת בסעיף 4 לצו.

לסעיף 3
במסגרת ההסכם סוכם על מתן פטור לשלושה סוגי טובין לגביהם לא מוגדרים כיום פרטי מכס ספציפיים, אשר בהם ניתן לסווג רק את הטובין האלו. סוגי הטובין הם שלפח טרי, שלפח מיובש וריבת חלב. על מנת לקבוע את הפטור לטובין האמורים, מוצע לקבוע פרטי מכס חדשים בהם יסווגו טובין אלה.

קישור למק"ח המלא ודברי ההסבר באתר רשות המיסים- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה