עדכוני מכס - יולי 2020

פורסם מק"ח 1934- צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 14), התש"ף- 2020 שעוסק בשני נושאים הנוגעים למיץ ענבים שערך הבריקס (BRIX VALUE) אינו עולה על 30:

1. שינוי שיעור המכס ל-12.00% אל"פ מ– 1.51 ש"ח לקילוגרם, בתקופה מוגבלת עד ה-31.12.2020, ביחס למיץ ענבים שערך הבריקס (BRIX VALUE) אינו עולה על 30: מיץ ענבים באריזות מעל 750 ק"ג (WTO) (EU1ׂׂ) (פרט מכס 20096110/0), מיץ ענבים באריזות בנפח עד 3 ליטרים (WTO) (EU1ׂׂ) (פרט מכס 20096120/9), אחר (EU1ׂׂ) (פרט מכס 20096190/2).

2. בתקופה מוגבלת עד ה-31.12.2020, תינתן מכסה של 400 טון למיץ ענבים שערך הבריקס (BRIX VALUE) אינו עולה על 30: מיץ ענבים באריזות מעל 750 ק"ג (WTO) (EU1ׂׂ) (פרט מכס 20096110/0) בפטור ממכס, ומכסה של 165 טון למיץ ענבים שערך הבריקס (BRIX VALUE) אינו עולה על 30: מיץ ענבים באריזות בנפח עד 3 ליטרים (WTO) (EU1ׂׂ) (פרט מכס 20096120/9) בפטור ממכס.

להלן דברי ההסבר:

במסגרת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 6), התשע"ט-2019 נקבעו מכסה של 1,500 טון ליבוא מיץ ענבים באריזות מעל 750 ק"ג בפטור ממכס ומכסה של 300 טון ליבוא מיץ ענבים באריזות בנפח עד 3 ליטר בפטור ממכס. מכסות אלו לא נוצלו במלואן. הוראת השעה פקעה ביום 16.06.2020.
לאור קיומו של מחסור במיץ ענבים בארץ , ועל מנת לאפשר יבוא בפטור ממכס של כמות המיץ שלא יובאה במסגרת המכסות עד לפקיעת הוראת השעה, מוצע בצו זה לקבוע מכסות חדשות פטורות ממכס, בגובה המכסות אשר לא נוצלו, כך שלמיץ ענבים באריזות מעל 750 ק"ג המכסה תעמוד על 400 טון, ולמיץ ענבים באריזות בנפח עד 3 ליטר המכסה תעמוד על 165 טון.
מוצע כי המכסות ייקבעו בהוראת שעה עד סוף שנת 2020 ויחולקו בהתאם לתנאי הגידול המקומי.
ההצעה בתיאום עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועם משרד הכלכלה.
הואיל והכמויות הפטורות המוצעות בצו זה נכללו בהוראת השעה, וניתן היה לייבא את הטובין בכמויות אלו בפטור ממכס גם בשנת 2019, לא צפויה השפעה על הכנסות המדינה ממסים.

קישור לקובץ דברי ההסבר המלא

למידע נוסף בתחום זה