עדכוני מכס - 26.5.2020

1. פורסם מק"ח 1922 - הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיאום סכומים) (מס' 2), התש"ף-2020- העוסק בסעיף 12(ה) לצו תעריף המכס, הקובע כי סכומי מס הקניה על הדלק יתואמו ב- 1 בחודש בכל אחד מהחודשים הבאים: ינואר, מאי וספטמבר של כל שנה בהתאם לשינוי שחל במדד.

קישור לפרסום המק"ח באתר רשות המיסים ודברי ההסבר

 

2. פורסם מק"ח 1923 - הודעת הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיאום סכומי בלו) (מס' 2), התש"ף-2020- העוסק בסעיף 2(ג)ו – (ד) לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) התשס"ד- 2004, לפיו יתואמו סכומי הבלו ב- 1 לחודש של כל אחד מהחודשים הבאים: ינואר, מאי וספטמבר של כל שנה בהתאם לשינוי שחל במדד המחירים לצרכן. 

קישור לפרסום המק"ח באתר רשות המיסים ודברי הסבר

 

3. פורסם מק"ח 1924 - צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 6), התש"ף 2020- העוסק בהפחתת מכס על יבוא דגים קפואים לישראל. נעדכן בעמוד זה כאשר יפורסמו דברי ההסבר למק"ח זה.

קישור לפרסום המק"ח באתר רשות המיסים ודברי הסבר

למידע נוסף בתחום זה