עדכוני מכס - מאי 2020

1. פורסם מק"ח 1919- צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 9), התש"ף 2020- העוסק בשינוי במכס על עגבניות עד ה-16.6.2020.

מתוך דברי ההסבר למק"ח 1919:

לאור הגידול הקיים בתקופה האחרונה בביקוש למוצרי עגבניות משומרות, נוצר מחסור בעגבניות לשימוש תעשייתי לצורך ייצור קוביות מעגבניות וייצור רכז עגבניות. מחסור זה צפוי להימשך עד לעונת הבשלת העגבניות הישראליות לתעשייה באמצע חודש יוני. בהתאם לכך, ועל מנת לאפשר ליצרנים הישראליים להמשיך בשיווק מוצרים אלה, בצו זה מוצע לקבוע מכסה של 600 טון ליבוא רסק עגבניות בפטור מותנה ממכס ממדינות ה-WTO, ומכסה של 100 טון ליבוא עגבניות מעובדות בפטור מותנה ממכס ממדינות ה-WTO. המכסות המוצעות יחולו על מוצרים לשימוש תעשייתי המיובאים באריזות של מעל 150 ק"ג. מוצע כי המכסות תחולקנה בהתאם לתנאי הגידול המקומי ותהינה כפופות למנגנון חלוקה של פטור מנכ"ל משרד הכלכלה.
צו זה ייקבע בהוראת שעה שתוקפה עד ליום 16 ביוני 2020, וזאת במטרה מחד לאפשר יבוא של חומר הגלם כל עוד נמשך המחסור ומאידך לא לפגוע במגדלים המקומיים.
הצו בתאום עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועם משרד הכלכלה. הפסד הכנסות המדינה ממסים מוערך ב- 693 אלף ₪ לכל היותר.

 

2. פורסם מק"ח 1920- צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 5) התש"ף – 2020

מתוך דברי ההסבר למק"ח 1920:

1. פרט 87.02
א. הוספת סעיפים לסיווג מוניות
כלי רכב להסעת 10 נוסעים או יותר כולל הנהג מסווגים בפרט 87.02, ויתר כלי הרכב להסעת נוסעים מסווגים בפרט 87.03.
פקודת התעבורה מגדירה מונית כך: "מונית" - רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד עשרה אנשים מלבד הנהג ואשר צויין ברשיון הרכב כמונית".
מכיוון שבפרט 87.02 לא קיימים היום סעיפים ישראליים בהם ניתן לסווג מונית להסעת 10 נוסעים מלבד הנהג, מוצע בצו זה להוסיף סעיפים כאמור. מוצע שהמיסוי אשר יחול על סעיפים אלו יהיה זהה למיסוי החל על יתר המוניות.  הואיל ועד היום שולם בפועל על יבוא מוניות אלו מס קניה בגובה מס הקניה המשולם על יתר המוניות, לא צפוי שינוי בהכנסות המדינה ממסים.
ב. התאמת מבנה הפרט
על מנת ליצור אחידות במבנה התעריף בפרט 87.02 בעקבות הוספת הסעיפים למוניות, מוצע להשוות את מבנה פרט משנה 9000 למבנה של פרטי משנה 1000,2000,3000 ו-4000 ולמבנה של פרט 87.03 בהם ישנם סעיפים ישראלים של מוניות. בהתאם, מוצע להעביר את נוסח סעיף 9030 לסעיף 9080, ולמחוק את הסיפא של סעיף 9040. בהתאם לתיקון המוצע, מונית או רכב אשכול שמשקלם מעל 4500 ק"ג אשר לא חל עליהם כיום מס קניה, יסווגו בסעיף 9080 המוצע, שאין עליו מס קניה.  אין בשינוי זה השפעה על הכנסות המדינה ממיסים שכן מדובר בתיקון טכני במהותו.
2. פרט 87.03.8000
בפרט 87.03.8000 מסווגים כלי רכב המונעים על ידי מנוע חשמלי בלבד. כיום אין בפרט זה סעיף בו מסווגות מוניות. לכן, ובהמשך לתיקוני החקיקה בצו תעריף המכס הנוגעים למיסוי רכבים חשמליים, מוניות המונעות על ידי מנוע חשמלי בלבד מסווגת כיום בפרט 87.03.8090 ומשולם בגין יבואן מכס בשיעור של 7% ומס קניה בשיעור של 10%. יצוין כי מס הקניה נקבע בהוראת שעה והוא יעלה בהדרגתיות בשנים הקרובות . לעומת זאת, בגין יבואן של מוניות המונעות בדיזל שמשקלן 3,500 ק"ג או פחות המסווגות בפרטי מכס ייעודיים למוניות, משולם מכס בשיעור זהה של 7% ומס קניה בשיעור של 8% פחות ציון ירוק. מוניות מעל משקל של 3,500 ק"ג פטורות ממס קניה. כלומר, מס הקניה החל על מונית חשמלית כיום גבוה ממס הקניה החל על מונית רגילה. לכן, מוצע בצו זה להוסיף סעיף ישראלי חדש לסיווג מוניות חשמליות אשר באמצעותו יושווה מס הקניה החל על מוניות חשמליות למס הקניה החל על יתר המוניות.
אין השפעה על הכנסות המדינה ממסים הואיל ועד היום לא יובאו מוניות המונעות על ידי מנוע חשמלי בלבד. התיקון בתיאום עם משרד האנרגיה ועם מנהלת תחליפי נפט במשרד ראש הממשלה.

קישור לפרסום המק"ח באתר רשות המיסים

 

3. פורסם מק"ח 1921- צו יצוא חופשי (תיקון מס' 2), התש"ף- 2020 - הצו קובע דרישה להוצאת רישיון לשם ייצוא מוצרים שונים מצמח הקנביס. שימו לב כי תחילתם של סעיפים 1 ו– 3, תהיה 30 ימים מיום פרסומו של הצו וכן כי צו זה אינו מוגבל בזמן.

למידע נוסף בתחום זה