הכללת ערך אגרות הנמל בערך העסקה לצורך מיסי יבוא

נוכח השינויים בחישוב תעריפי הנמלים בתחילת שנת 2020 לאור צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), תש"ע- 2010, להלן הודעתו של אבי ארדיטי, ראש מינהל המכס:

 

בהתאם לפקודת המכס, אגרות הנמלים נכללות בערך הטובין לצורך חישוב מיסי יבוא.

ביום 1.10.2020 החלה רפורמה בחישוב תעריפי אגרות הנמלים אשר בוצעה באופן הדרגתי במשך תקופה של 10 שנים ממועד תחילת צו הפיקוח.

על פי המצב הקיים במערכת המחשובית, אגרות נמל מוצהרות ע"י סוכן המכס בערך הטובין לצורך מיסי יבוא. לחילופין, היבואן / סוכן המכס רשאי, לבחור במקום הזנת סכום האגרות בפועל בהצהרת היבוא, חישוב אגרות נמל בשיעור 0.6% מערך הטובין CIF אך לא יותר מ-250$ לטון.

 

החל מיום 1.1.2020 חל פישוט בחישוב תעריפי אגרות הנמלים לפי הוראות צו הפיקוח. בנוסף, תמה תקופת ההסתגלות למערכת שער עולמי ולמערכות התשתית הקשורות עמה.  

החל מיום 1.4.2020 יש לכלול בהצהרות היבוא בשער עולמי את ערך אגרות הנמל בפועל כשדה חובה, ולא תינתן ברירת המחדל לחישוב אגרות כאחוז מערך הטובין. 

במידה ויתברר כי הוצהר ערך שגוי של אגרות נמל במסגרת הצהרת היבוא, מאחר והתקיימו נסיבות שהשפיעו על חישוב אגרות הנמל שלא היו ידועות המועד הגשת הצהרת היבוא, ניתן יהיה להגיש בקשה לתיקון הצהרת היבוא על כל המשתמע מכך (לרבות תשלום גרעון עצמי במקרים המתאימים).

נא היערכותכם בהתאם. 

 

קישור למכתבו המלא

למידע נוסף בתחום זה