עדכוני מכס - 27.6.19

פורסם מק"ח 1893- צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון מס' 3), התשע"ט- 2019 + צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 5) + (הוראת שעה מס' 7), התשע"ט- 2019 

 

מתוך דברי ההסבר:

צו הבלו על דלק (הטלת בלו)(תיקון מס' 3) התשע"ט 2019, וצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 5) התשע"ט 2019

בשנים האחרונות, ישנה עליה חדה ביבוא וייצור ממסים ושמני סיכה, מוצרים אלו משמשים בפועל גם כתחליף לסולר לבעירה או למהילה עם סולר ובנזין, לרבות לשם שימוש בכלי רכב. תופעה זו גורמת לפגיעה בהכנסות המדינה, לפגיעה בכלי הרכב המונעים בתערובות אלו, לזיהום אויר ואף מהווים סכנה חמורה לבריאות הציבור ולבטיחותו.
בהחלטת ממשלה מספר 3371 מיום 11.01.2018 בנושא הממיסים, סעיף 1.ג וסעיף 2 הוחלט כדלקמן:
"1. להטיל על שר האוצר לתקן את צו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ד- 2004 ואת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז- 2017 באופן הבא:
1. יוטל על ממיסים ועל חומרים נוספים שכיום לא מוטל עליהם בלו, שמתאימים לשמש להנעת רכב או כחומר בעירה, בפני עצמם או בתוך תערובת, מס בגובה המס המוטל על סולר (להלן ממיסים), וזאת במקביל לאמור בסעיף 2 בהחלטה זו.
2. להטיל על שר האוצר לתקן את צו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה- 2005, כך שייקבע פטור מותנה ממס עבור רשימה של תעשיות המשתמשות בממיסים לייצור מוצרים".
לאור האמור, יוטל במסגרת צו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ד-2004, על ממסים ועל חומרים נוספים המשמשים או עלולים לשמש להנעת רכב או כחומר בעירה (להלן ובצו זה: "תחליף דלק"), בלו בסכום הבלו החל על סולר, דהיינו 2,942.45 ₪ לאלף ליטר. במקביל, יוטל מס קניה בסכום של 2,942.45 ₪ לאלף ליטר על תחליפי דלק מיובאים באמצעות תיקון של צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשע"ז-2017 (להלן: "צו התעריף").
לצד הטלת בלו ומס קניה, מוצע לקבוע פטור למפעלי תעשייה בענפים שונים המפורטים בצווים, בגין שימוש בתחליפי דלק כחומרי גלם בתהליך הייצור במפעלים האמורים. הפטור על תחליפי הדלק לתעשיות יוגבל לשימוש אשר אינו לצורך הפקת אנרגיה, שטיפה או ניקוי וכמו כן יינתן בתנאי שהמוצר הסופי שלצורך ייצורו נדרש הפטור אינו בגדר דלק חב בלו או מס קניה (לרבות תחליף דלק).
מס קניה יוטל גם על ממסים משומשים, וזאת על מנת למנוע ייבוא של פסולת ממסים ארצה, במטרה להתחמק מתשלומי מס קניה. יחד עם זאת, ייקבע פטור למפעלים הממחזרים תחליפי דלק משומשים וכן לשימוש בתחליפי דלק המהווים פסולת מסוכנת לצורך בעירה כשאלו נעשים במפעלים בעלי היתרים מתאימים.
במסגרת התיקון לצו התעריף תוקנו גם כללים נוספים (ישראלים) לפרק 27, ולהבהיר את שיטות הבדיקה המקובלות של ממסים ושל שמני סיכה וכן להבהיר כי אין להוסיף על הערכים המופיעים במעלות צלזיוס סטיות תקן ואי וודאות, שכן אלו כבר מגולמים באותם ערכים.
תחילת הצווים המטילים מס ומסדירים את הפטורים תהיה ביום 01.01.2020.
תוספת הכנסות בגין מיסוי תחליפי הדלק ביבוא וביצור המקומי מוערכת ב- 450 מיליון ₪ לשנה.

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 7) התשע"ט 2019
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה), התשע"ח-2017 קבע שיעורי מס קניה מופחתים החלים על כלי רכב בעלי טכנולוגיות הנעה חשמלי או היברידית. הוראת השעה האמורה עתידה לפקוע ביום 31.12.2019.
שיעורי המס המופחתים נקבעו בעבר על מנת לעודד חדירה של כלי רכב אלה, שעד לפני מספר שנים היו נדירים ויקרים יחסית, וניתן היה להגדירם כ"מוצר ינוקא". ואולם בשנים האחרונות גבר מאד השימוש בהם, באופן אשר הביא לשחיקת בסיס המס. עוד יצוין כי לצד היותם של רכבים אלו ידידותיים לסביבה, השימוש בהם מביא להשפעות שליליות אחרות הנגרמות משימוש ברכבי הכביש, בדגש על גודש, תאונות דרכים וכיו"ב. בהמשך להחלטת הממשלה 2935 בעניין "תוכנית לעידוד השימוש באנרגיה נקיה", ובהתחשב בכך שעדיין נותרו פערי מחירים בין הרכבים הללו לרכבים בעלי הנעה רגילה, מוצע לאפשר מעבר מדורג לשיעורי מס רגילים, ולקבוע כי יינתנו שיעורי מס מופחתים במספר פעימות נוספות בהתאם לטבלה שבקישור מטה. 
יצוין כי תקרת ההטבה לא צפויה להשפיע על רובם המכריע של כלי הרכב המיובאים בפרטי המכס המפורטים בצו זה.
הצו המוצע צפוי להוביל לתוספת הכנסות של 300 מיליון ₪ לשנת 2019, כ500 מיליון ₪ בשנת 2020 וכמיליארד ₪ לשנת 2021.

 

קישור למסמך ודברי ההסבר המלאים

למידע נוסף בתחום זה