פטור זמני לפי סעיף 2(ג) 2 לצו יבוא חופשי- מזון לבעלי חיים - ארכה עד 26.5.19

מנהל סחר חוץ מודיע כי בהתאם ל סעיף 2(ג)2 לצו יבוא חופשי, התשע"ד - 2014, ניתן לייבא את הטובין המפורטים – בנספח להיתר זה בלא הצגת אישור של השירותים הווטרינריים עד ליום כא' באייר תשע"ט (26 במאי 2019) או עד לביטול היתר זה, לפי המוקדם.

למען הסר ספק יובהר כי אין בפטור זה כדי לפטור מכל דרישה או הוראה אחרת לפי כל דין.

מיום כב' באייר תשע"ט (27 במאי 2019) וכל עוד לא פורסם אחרת מבעוד מועד, יש לחזור ולהציג אישורי השירותים הווטרינריים לפי הדין.

שימו לב כי עקב שיחה שקיימה לשכת המסחר עם השירותים הוטרינרים במשרד החקלאות, נראה שאין בכוונתם להאריך עוד את הפטור מעבר ל- 26.5.19.

מצ"ב ההודעה המלאה כולל נספח המפרט את פריטי המכס הנכללים בפטור זמני זה

למידע נוסף בתחום זה