ההיתר על פי פקודת המסחר עם מדינות אויב (עיראק) חודש עד ל-31.12.2020

ההיתר על פי פקודת המסחר עם מדינות אויב, אשר אמור להקל על חברות ישראליות להשתלב בפרויקטים לשיקום עיראק, חודש, ויחול רטרואקטיבית מיום 01.04.2019. כמו כן שימו לב כי ההיתר חודש למשך שנה וחצי, עד לתאריך 31.12.2020

האיסור על סחר עם מדינות אויב חל הן על סחר ישיר עם גורם כלשהו במדינת אויב, והן על סחר עקיף. היקף האיסור שמטילה הפקודה הינו נרחב מאוד וכולל בפועל כל סוג של פעילות כלכלית עם אויב או לטובתו. לאיסור הגורף על פעילות כלכלית עם מדינות אויב או לטובתן אין חריגים בחוק, והדרך היחידה לאפשר פעילות כלכלית שכזו הינה היתר הניתן על ידי שר האוצר. לצורך הפקודה הוגדרו איראן, עיראק, סוריה ולבנון כמדינות אויב. יחד עם זאת, לגבי עיראק קיימת הרשאה כללית, חתומה ע"י שר האוצר המקנה היתר זמני לפעילות כלכלית מול עיראק (למען הסר ספק, יובהר כי אין בהרשאה זו משום היתר או הרשאה לפי כל דין אחר מלבד הפקודה. כלומר, בין היתר, ללא קשר לפקודת המסחר עם האויב, חל איסור על פי דין אחר על הגעת ישראלים לעירק ובכלל זה לחבל הכורדי). 

 

ב-31.12.18 פורסמה ברשומות (קובץ מס' 8059) חתימתו של שר האוצר, בתוקף סמכותו לפי סעיף 3 (2)ב(1) לפקודת המסחר עם האויב 1939 (להלן – הפקודה), למסחר עם עיראק: "אני נותן בזה הרשאה כללית למסחר, שלפיה ינהגו בעיראק עד יום כ"ד באדר ב' התשע"ט (31 למרס 2019) כאילו איננה אויב כמשמעותו בפקודה". תוקף ההרשאה ניתן לתקפה של שלושה חודשים, החל מיום 01.01.2019 ועד ל- 31.03.19. שר האוצר, משה כחלון, חתם ביום 22.5.2019 על חידוש האישור להחריג את עיראק מפקודת הסחר עם האוייב. הההיתר לביצוע סחר עם עיראק חל רטרואקטיבית מיום 01.04.2019, ויהיה תקף למשך שנה וחצי, עד לתאריך 31.12.2020.

 

ראו קישור לפרסום ברשומות (ילקוט פרסומים מס' 8257)

המידע לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי.

 

קישור למידע בנושא באתר משרד האוצר וכן לנוסח הפקודה

קישור למידע נוסף בנושא פקודת המסחר עם האויב, כולל התייחסות למדיניות נפרדת בנושא יבוא מוצרים ממדינות שלישראל אין יחסים דיפלומטיים עמן והאוסרות או המגבילות יבוא טובין מישראל או אינן חברות בארגון הסחר העולמי (WTO)

למידע נוסף באתר משרד האוצר, אגף הכלכלן הראשי- מטה הסנקציות לחץ כאן

למידע נוסף בתחום זה