משרד הכלכלה עדכן את רשימת הכמויות הקטנות בפטור לפי 2ג2 לצו יבוא חופשי

 צו יבוא חופשי קובע כי טובין המפורטים בתוספת הראשונה מותרים ביבוא עם קבלת רישיון וכי יבוא טובין המפורטים בתוספת השנייה מותנה בעמידה בתנאים המפורטים בטור ג' לתוספת.​

למידע נוסף בתחום זה