סקירת עיקרי הרפורמה ביבוא תמרוקים כפי שאושרה בחוק ההסדרים בכנסת

בתאריך 4.11.2021 הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הפרק בחוק ההסדרים שעוסק בתיקון פקודת הרוקחים (תמרוקים).

קישור לתיקונים לפקודת הרוקחים במסגרת חוק ההסדרים כפי שפורסם ברשומות- לחצו כאן

 • לעיון בדף מידע מקיף בנושא רפורמת התמרוקים החדשה שפרסם משרד הכלכלה והתעשייה- לחצו כאן
 • לעיון בידיעה כללית בנושא הרפורמה ביבוא- לחצו כאן
 • לעיון בסקירת מקוצרת של עיקרי הרפורמה בשפה האנגלית- לחצו כאן
 • לעיון בסקירה מלאה של הרפורמה בשפה האנגלית- לחצו כאן
 • לעיון במצגת מטעם משרד הבריאות בנושא הרפורמה ביבוא תמרוקים- לחצו כאן

------

בהתאם לכך, בעת יבוא תמרוק לישראל, יחולו שלושה מסלולים חלופיים:

(א.) יבוא על בסיס עמידה ברגולציה של האיחוד האירופי- יבואן רשאי לייבא מוצר אשר עומד בדרישות חוקיות הייבוא של האיחוד האירופי באופן חוקי ומשווק במדינה אחת לפחות ממדינות האיחוד האירופי באופן חוקי, וזאת באמצעות הודעה בדבר שיווק שתימסר באופן מקוון ותכלול פרטים שונים כמפורט בחוק, כדוג' שם היצרן, השם המלא של התמרוק בעברית ובאנגלית, סוג התמרוק, שם הנציג האחראי, כתובתו ופרטי הקשר עימו, כתובות אתרי הייצור של התמרוק, שמו המקובל של כל אחד מרכיבי התמרוק, צילום של אריזת התמרוק החיצונית והפנימית מכל צדדיה, באופן שיאפשר זיהוי של התמרוק ועוד.

כמו כן, מי שיבחר בחלופה זו, לא יוכל לשווק תמרוק בישראל מבלי שווידא הנציג האחראי שמינה מטעמו כי קיימים לגבי התמרוק כלל המסמכים והנתונים המעודכנים המפורטים להלן, בעברית או באנגלית, ובלי שנתן לעוסק בתמרוקים אישור בכתב על קיומם של המסמכים כאמור (להלן: "תיק התמרוק").

 • צילום של אריזת התמרוק החיצונית והפנימית, מכל צדדיה, באופן שיאפשר זיהוי של התמרוק;
 • דוח הערכת בטיחות של התמרוק;
 • תיאור כללי של שיטת הייצור של התמרוק;
 • הצהרה על עמידה בתקן המנוי בתוספת הרביעית א';
 • ביסוס ראייתי מקצועי לטענות השיווקיות המיוחסות לתמרוק בתווית התמרוק, בהתאם להוראות שיקבע שר הבריאות;
 • הצהרת יצרן התמרוק כי בתהליך הייצור כהגדרתו בסעיף 55ח(ו) לא נערכו ניסויים בבעלי חיים, ואם נערכו ניסויים כאמור – נתונים על הניסויים שנערכו, בהתאם להוראות שיקבע שר הבריאות או נתונים על ניסויים שנערכו בהתאם לדרישות חוקיות הייבוא של האיחוד האירופי.

יובהר, כי תיק התמרוק, יהיה זמין ונגיש לנציג האחראי ללא דיחוי באופן אלקטרוני או בעותק קשיח בכתובתו בישראל כפי שנמסרה בהודעה בדבר שיווק, עד עשר שנים מיום שיווק האצווה האחרונה של התמרוק והנציג האחראי יוודא את כל אלה:

 • התמרוק מיוצר בתנאים הנדרשים לפי הוראות התקן המנוי בתוספת רביעית א';
 • התמרוק בטוח לשימוש;
 • התמרוק יעיל למטרה ולטענות השיווקיות המיוחסות לו בתווית התמרוק;

כמו כן, תיק התמרוק יהיה זמין, ללא דיחוי, לבדיקת המנהל לצורכי פיקוח ובקרה על התמרוק, בכתובתו של הנציג האחראי בישראל כפי שנמסרה בהודעה בדבר שיווק.

(ב.) יבוא מקביל של תמרוק על בסיס אישור התאמה לתמרוק הייחוס- אם עד ליום 31 בדצמבר 2022, השר לא התקין תקנות ביחס לחלופה זו, רשאי יהיה יבואן לייבא בייבוא מקביל תמרוק המנוי בתוספת הרביעית ב'1, ביניהם: אפטרשייב, דאודורנט רול-און ללא אלומיניום, דאודורנט סטיק ללא אלומיניום, פודרה דחוסה, סומק דחוס, שימר דחוס, קרם רגליים ללא חומצה סליצילית, לק לציפורניים (שאינו ג'ל), שעווה לרגליים, שמפו, מרכך, סבון גוף, קרם גוף, קרם ידיים, קרם לשיער, ולמעט תמרוק רגיש, ובלבד שניתן לו אישור ממעבדה מוכרת והוא הודיע על כך למנהל.
מצאה המעבדה כי קיימת זהות בין תמרוק הייחוס ובין התמרוק המיובא על סמך דוגמה של תמרוק הייחוס ודוגמה של התמרוק המיובא, לרבות תוויותיהם ובהתאם לשאר הדרישות בחוק, ניתן יהיה לשווקו.

(ג.) יבוא בהתאם לדרישות חוקיות הייבוא החלות כיום ומתעדכנות על ידי המאסדר מעת לעת. יבוא במסלול הקיים יימשך לפחות 4 שנים במקביל לאפשרות ייבוא על בסיס עמידה ברגולציה של האיחוד האירופי.

 • ביטול האגרות בתמרוקים- יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ מיכאל ביטון ובהסכמת משרד האוצר נעתר לבקשתנו, והושגה הסכמה לפיה האגרות בתמרוקים תבוטלנה. בשלב הראשון האגרות לא יחולו במסלול של הנוטיפקציה ובהמשך יבוצע תיקון לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), תשל"ג-1973 בהליך חקיקה נפרד שבו גם אגרות הרישום הנהוגות כיום תבוטלנה. וזאת, כדי לא ליצור אפליה בין המסלולים שנתונים לבחירתו של היבואן.
 • תחולה- ביום 1 בינואר 2023, בשים לב כי שר הבריאות רשאי בצו, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לדחות את יום התחילה בתקופה אחת שלא תעלה על תשעה חודשים אם שוכנע כי לא הושלמה ההיערכות הנדרשת לצורך הפעלת סמכויות האכיפה התומכות בהוראות פקודת הרוקחים.
למידע נוסף בתחום זה