הרשות הממשלתית למים וביוב מפרסמת להערות הציבור את טיוטת כללי מדידת מים (מדי מים), התשפ"א-2021

מטרת הכללים היא לאסדר את תחום מדידת מים ושוק מדי המים בישראל.

הרביזיה בכללים אלה נחוצה לאור שינויים רבים שהתרחשו בתחום זה לרבות שינויים טכנולוגיים, עדכון תקינה ופתיחת שוק מדי המים בישראל לייבוא.


בהמשך להודעה לציבור מיום 28.7.2021 כי בישיבתה מיום 15.7.2021 דנה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בטיוטת כללי מדידת מים (מדי מים), התשפ"א – 2021 ואישרה את פרסומה לשמיעת עמדות הציבור, הוחלט להאריך את משך הזמן להגשת העמדות.


ניתן לשלוח למועצת הרשות עמדה בנוגע לטיוטת הכללים בכתב בלבד בדוא"ל לכתובת council@water.gov.il לא יאוחר מיום ב' ה- 18.10.2021 בשעה 12:00 (מועד לאחר הארכה).


ניתן גם להגיש הערות ישירות באתר החקיקה הממשלתי עד ליום 18.10.2021 בקישור הבא

 

על המגיש לציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג. רשות המים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, להזמין חלק ממגישי העמדות להציג את עמדתם בפני הצוות המקצועי ברשות המים או בפני מליאת המועצה.
רשות המים רשאית להשתמש בתוכן המסמכים שיוגשו לה במסגרת הליך זה לצורך גיבוש עמדתה, לפני הגשתה לאישור המועצה, וכן לפרסמם באתר האינטרנט של הרשות. יובהר, כי עצם הגשת מסמך העמדה כתגובה לפניה זו מהווה הסכמה לפרסום, כאמור.

  • לעיון בטיוטה המלאה - לחצו כאן
  • לעיון בדו"ח השפעת הרגולציה בו ניתן לראות פירוט ביחס לצורך בכללים - לחצו כאן

שימו לב ניתן לראות התייחסות פרטנית לפרקים השונים בדברי ההסבר המפורטים בטיוטת הכללים.

למידע נוסף בתחום זה