פורסמו תיקונים (מק"ח 8757) לתקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (תיקון מס' 2) התש"ף-2020 וצו הטלגרף האלחוטי (אי–תחולת הפקודה) מס' 2

פורסם מק"ח 8757 ביום 15.9.2020 המכיל שני תיקונים:

 

1. תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020

מתוך דברי ההסבר:

בתקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (תיקון), התשמ"ז-1987 קבועים התנאים למתן הרישיונות השונים והתעודות מכוח פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972, ובכלל כך רישיון סחר ותעודות מפעיל תחנת אלחוט בכלי שיט (להלן - תעודת מפעיל). כן קבועות בתקנות חובות שחלות על בעלי הרישיון או מי שקיבלו תעודת מפעיל.
לאחר בחינת החובות האמורות מוצע לתקן את תנאי הכשירות לקבלת רישיון סחר, ולבטל את תנאי הכשירות בעניין העדר רישום במרשם הפלילי. כן מוצע להפחית את חובת הדיווח שחלה על בעל רישיון סחר לעניין שינויים בפנקס מלאי של ציוד אלחוטי מושא הרישיון.
עוד מוצע לתקן את תנאי הכשירות לתעודות למפעיל תחנת אלחוט בכלי שיט, ולחובבי רדיו, ובכלל כך לבטל את תנאי הכשירות בעניין העדר רישום במרשם הפלילי. בנוסף מוצע לקבוע כי ניתן יהיה לתת תעודת מפעיל כאמור גם למי שאינו תושב ישראל, ובלבד שיש לו רישיון משיט תקף מאת רשות הספנות והנמלים.

בנוסף, בהמשך לתיקון מס' 6 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972 , מוצע להתאים את התקנות העיקריות לתיקון האמור, ובכלל זה למחוק הוראות שהתייתרו, לרבות לעניין הסמכות לבטל רישיון, סמכויות פיקוח ואכיפה, קיומו של אישור סוג תקף למכשיר אלחוטי כתנאי למתן רישיון, וכן להתאים את המונחים המופיעים בתקנות להגדרות שנקבעו בפקודה. כן מוצע לבצע התאמות נוספות נוכח השינויים שחלו בחלוף הזמן בכללי האסדרה הנוגעים בדבר, כמפורט בדברי ההסבר.

לקישור לקובץ דברי ההסבר המלא- לחצו כאן

 

2. צו הטלגרף האלחוטי (אי–תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון מס' 3), התש"ף-2020

מתוך דברי ההסבר:

בהתאם לאסדרה מכוח פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן - הפקודה), התקנה, הפעלה או החזקה של מכשיר אלחוטי הן פעולות המחייבות קבלת רישיון מאת "המנהל" כהגדרתו בפקודה, כיום המשנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה, וכן נדרש אדם המפעיל מכשיר אלחוטי לקבל הקצאת תדר אלחוטי לפי סעיף 5ד לפקודה.
1. ביום 22 לאפריל 2018 נכנס לתוקף תיקון לפקודה, ובכלל כך לעניין רישוי של מכשירים אלחוטיים, לעניין מכשירים במסלול אישור התאמה, ולעניין פטור מהוראות הפקודה. סעיף 4ט לפקודה קובע כי שר התקשורת רשאי לקבוע כי ייבוא וייצור של מכשיר אלחוטי שמתקיימים לגביו או לגבי הייבוא או הייצור שלו התנאים שקבע, ובכלל זה עמידה במפרט טכני מסוים, יהיו פטורים מחובת רישוי לפי הפקודה ויהיו טעונים אישור התאמה (לפי הפקודה "מכשיר במסלול אישור"). סמכות זהה מעיקרה הייתה קבועה בפקודה גם עובר לתיקון משנת 2018.
סעיף 1 לצו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב-1982 (להלן - הצו העיקרי) מפרט את התנאים שקבע שר התקשורת אשר מכשיר אלחוטי שעומד בהם טעון אישור התאמה, חלף רישיון, ופטור מהקצאת תדר.

לסעיף 1 לצו
מוצע לתקן את הצו העיקרי כך שעורקי נל"ן (נקודה לנקודה) אשר פועלים בתחום התדרים 57 עד 66 גיגה הרץ, ועומדים בתנאים המפורטים בפסקה כ"ב המוצעת, יהיו טעונים אישור התאמה. המשמעות היא שמי שמפעיל עורקי נל"ן לא יידרש לקבל רישיון מכוח הפקודה, ולא יידרש להקצאת תדר אלחוטי או לתשלום אגרה בעד השימוש בתדרים האלחוטיים.
הוראות דומות קבועות בצו העיקרי ביחס למערכות אלחוטיות שפועלות בתחום התדרים האמור בתצורה של נקודה לריבוי נקודות, וכעת מוצע להרחיבן גם למערכות הפועלות בקווים אלחוטיים מנקודה לנקודה, במגבלות ובתנאים הטכניים המפורטים בסעיף המוצע, ובכלל כך לעניין הספק שידור, רוחב פס, עמידה בתקן EN 302 217-2, ופעולה לפי המלצות ה-ITU הנוגעות בדבר.
כחלק מיישום מדיניות משרד התקשורת המעודדת שימוש בטכנולוגית גלים מילימטריים בתחום התדרים 57 עד 66 גיגה הרץ, המכונה VBAND, מוצע לתקן במהלך משלים גם את תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987 ולמחוק גם את ההוראות לעניין תחום התדרים האמור המפורטות בתוספת לתקנות האמורות, ובכלל כך האגרה הקבועה בעד הרישיון והקצאת התדר.

לקישור לקובץ דברי ההסבר המלא- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה