פורסמו להערות הציבור: טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות) (תיקון), התש"ף 2020- עד 1.7.2020

טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות) (תיקון), התש"ף -2020 פורסמו להערות הציבור ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר עד ה-1.7.2020

 

לקישור לטיוטה המלאה ולהגשת הערות- לחצו כאן

להלן תקציר כפי שפורסם באתר החקיקה הממשלתי:

צמצום סבלן של בהמות בעת הובלתן, תוך התחשבות בצורכי החקלאות. בתקנות נקבעו, בין היתר, הוראות בעניין תנאי ההובלה, משך ההובלה, הפיקוח במהלכה ע"י משגיחי הובלה ואופן הכשרתם. זאת במטרה לצמצם את הפגיעה ברווחתן של הבהמות בעת העברתן ממקום למקום באמצעות רכב.

מאז הותקנו התקנות העיקריות בשנת 2006 נצבר ניסיון וידע עדכני בתחום הובלת בהמות ברכב, הן בישראל והן בעולם. במסגרת התיקון לתקנות, מבוקש להתאים, בין היתר, את ההוראות בנושא רווחת בעלי חיים בהובלות קצרות וארוכות להוראות העדכניות שנקבעו ע"י האיחוד האירופי בנושא, לבצע את ההתאמות הנדרשות לאור הניסיון שנצבר בישראל מיישום התקנות בפועל.

טיוטת התקנות פורסמה להערות הציבור לראשונה באוגוסט 2015. ההערות שהועברו בעקבות הפרסום הוטמעו בנוסח. חלק מהתיקונים שבטיוטת התקנות מבוססים על המלצות שנכללו בתכנית המשרדית להפחתת נטל רגולטורי בפיקוח וטרינרי על בקר וצאן שפורסמה באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר בדצמבר 2017.

 

למידע נוסף בתחום זה