טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי) - התשע"ט 2019 - פורסמו להערות הציבור

משרד התקשורת פרסם לשימוע את "טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), התשע"ט 2019".

קישור למסמך המלא

תקנות אלו נועדו להסדיר את הפטור מאישורי התאמה עבור משפחות ציוד ביחס ליבוא מסחרי ויבוא אישי.

מוצע לעגן בתקנות אלה את הפטורים השונים שקבע שר התקשורת בעבר בצווים נפרדים מכוח פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב- 1972 לעניין מכשירים אלחוטיים מסוגים שונים, שביחס אליהם לא יחולו הוראות הפקודה, ובכלל כך חובת רישוי ותשלום אגרה.

כמו כן, מוצע להרחיב את היקף הפטור ביחס למכשירים מסוגים נוספים ביבוא אישי או ביבוא מסחרי, לפי העניין, והכל בהתאם להחלטות הממשלה מס' 3423 ו- 3424 מיום 11 בינואר 2018 שעניינן "הסרת חסמים ביבוא אישי כאמצעי להפחתת יוקר מחיה" ו"הסרת חסמים ליבוא מוצרי תקשורת", בהתאמה.

 

בכדי להיכלל בפניה מסודרת מטעם לשכת המסחר, אנא העבירו את התייחסותכם המנומקת לידי מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכה בדואר האלקטרוני meravk@chamber.org.il עד ל-15.9.19. 

כמו כן, ישנה גם אפשרות להעביר התייחסות ישירות לידי מר רועי ברית בדואר האלקטרוני britr@moc.gov.il 

למידע נוסף בתחום זה