עדכון נוהל הפטור ליבואנים קטנים (עד 1000 ק"ג משקל אריזות בשנה) מהוראות חוק פסולת אריזות

יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים מחויבים לקיים את דרישות חוק האריזות, אלא אם כן משקל אריזותיהם השנתי נמוך מ- 1,000 ק"ג, אז הם יכולים לקבל פטור ממרבית דרישות החוק.

המשרד להגנת הסביבה מפרסם עדכון ל'נוהל פטור למשקל אריזות מזערי' המיועד ליבואנים וליצרנים של אריזות ומוצרים ארוזים שהמשקל השנתי של אריזותיהם לא עולה על 1,000 ק"ג במטרה לקבל פטור ממרבית חובות חוק פסולת האריזות.


בעדכון הנוכחי המשרד להגנ"ס מדגיש שיצרן או יבואן שלא יגיש בקשה מסודרת לפטור יהיה חשוף לעיצום כספי.


לצד זאת, בנוהל הנוכחי יש הקלה לבעלי עסקים שמקיימים את התנאי לפטור (לא חוצים את משקל ה-1,000 ק"ג אריזות), לפיה הם לא יידרשו לצרף אישורים מטעם עורך דין ורואה חשבון בדבר אמיתות הנתונים שהציגו בבקשת הפטור שלהם.


כעת חל עדכון בנוהל, ובעלי עסקים לא יידרשו עוד להציג אישורים מעורך דין ורואה חשבון, אלא לחתום בעצמם. במקרה של תאגיד, הוא יידרש להגיש את הטופס עם חתימה של מורשה חתימה בארגון בתוספת חותמת. עסקים אחרים יכולים להסתפק בחתימת בעל העסק.


שינוי נוסף בגרסת הנוהל החדשה לעומת הישנה הוא שהפעם המשרד להגנ"ס מבהיר כי יבואן או יצרן שזכאים לפטור באופן עקרוני אך לא יגישו בקשה מסודרת לכך כולל מסמכים נלווים, או לחילופין, יצרנים ויבואנים שלא זכאים לפטור אך לא עומדים בדרישות חוק האריזות – יהיו חשופים לעיצום כספי.

למידע מלא לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה