חובת היצרנים והיבואנים לקחת חלק פעיל ביישום ובקרה של איסוף ומחזור של מכלי משקאות גדולים

לעיונכם פניה שנשלחה ביום ראשון (8.8.2021) מטעם הממונה והמנהל מכוח חוקי אחריות היצרן המורחבת, המתייחסת לפסק דין שהתקבל לאחרונה בהליך ערעור של החברה המרכזית להפצת משקאות ואחרים נגד הממונה על חוק הפיקדון על עיצומים כספיים שהוטלו עליהם בשנת 2018, לאחר שמצא הממונה דאז, כי היצרנים והיבואנים לא עמדו ביעדי האיסוף והמחזור הקבועים בחוק למכלי משקה גדולים לשנת 2016.


בפסק הדין קבע בית המשפט, כי הממונה על החוק רשאי ואף נדרש לבצע בקרה משמעותית על דיווחי היצרנים והיבואנים, ורשאי לדחות דיווחים, שאינם מבוססים על אסמכתאות מהימנות, לרבות תעודות שקילה, או לדחות דיווחים על יסוד התקשרויות מלאכותיות בדיעבד.


פסק הדין מדגיש את חובת היצרנים והיבואנים לקחת חלק פעיל ביישום ובבקרה על הפעילות הנובעת מהאחריות המורחבת המוטלת עליהם, לרבות:

  • איסוף הפסולת הנוצרת מהמוצרים שהנכם מייבאים, מייצרים, משווקים ומוכרים בישראל.
  • מחזור הפסולת על פי כל דין תוך ביסוס מפורט, אמיתי ומהימן של פעילות זו.
  • ניהול רישום מלא ומפורט של המידע והגשת דיווח מבוקר לממונה או למי מטעמכם.


המשרד להגנת הסביבה רואה בחשיבות רבה את פסק הדין בקביעת אמות המידה לסמכויותיו לביצוע בקרה ופיקוח על יישום חוקי אחריות היצרן המורחבת.

מצ"ב המכתב המלא שנשלח ע"י משרד להגנת הסביבה

למידע נוסף בתחום זה