עו"ד טליה סולומון, שותפה, ראש מחלקת הגבלים עסקיים ומתמחה הדר רובינשטיין | מחלקת תחרות והגבלים עסקיים, משרד הרצוג פוקס נאמן | שירותים עסקיים | משפט מסחרי | 04/08/2019

שינויים ברף הדיווח על מיזוגים וגילוי דעת של רשות התחרות בעניין כוח שוק

בשבוע האחרון רשות התחרות פרסמה גילוי דעת בעניין האופן שבו יש לבחון קיומו של כוח שוק משמעותי, וזאת לצורך הגדרת מונופולין. גילוי הדעת רלוונטי לכל עוסק שעשויה להיות לו דומיננטיות בענף בו הוא פועל, כיוון שאם אכן יסתבר שלחברה כוח שוק משמעותי, הרי שחלים עליה (גם בדיעבד) דיני המונופולין, שכוללים מגבלות משמעותיות על חברות.

בנוסף פרסמה רשות התחרות טיוטה לתיקון רף מחזור המכירות אשר מעליו נדרשים צדדים למיזוג חברות לפנות לקבלת הסכמת הממונה.

להלן תיאור קצר של ההתפתחויות הללו.

גילוי דעת 2/19 בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי

רשות התחרות פרסמה את גילוי דעת 2/19 בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי. נקודת המוצא בגילוי הדעת היא שכוח שוק משמעותי הוא היכולת לקבוע תנאי אספקה נחותים בהשוואה לאלו אשר היו נקבעים בשוק תחרותי. יש לציין, שבגילוי הדעת מצוין במפורש שגילוי הדעת לא יעסוק  במצב של מונופסון – כוח שוק ברכישה. גילוי הדעת עוסק במספר נושאים:

  1. אופן בחינת קיומו של כוח שוק

לפי גילוי הדעת של רשות התחרות, כדי לבחון אם לחברה יש כוח שוק משמעותי יש לבדוק קיומם של רסנים מצד הביקוש, רסנים מצד ההיצע וכן לבחון את ההתנהגות בפועל של הגורם הנבחן. בתמצית רבה:

  • ריסון מצד הביקוש – התגובה הצפויה של הלקוחות.

נתח שוק גדול הוא אינדיקציה לשיטת רשות התחרות לכוח שוק משמעותי. אולם, ייתכן שבמקרים מסוימים, לגורם בשוק עם נתח שוק קטן יהיה כוח שוק. לדוגמא, מקום בו גורמים בשוק חייבים להתקשר עם מספר חברות, כדי להציע את המוצרים של "כולם" על המדף.

כמו כן, חסמי מעבר המונעים מלקוחות להחליף בין ספקים בקלות יהוו אינדיקציה נוספת לקיומו של כוח שוק בצד הביקוש.

חשוב להדגיש, כי רשות התחרות לא כללה בגילוי הדעת הגנה של "חוף מבטחים" כך שגופים שמחזיקים בנתח שוק שהוא מתחת לרף מסוים שיוגדר מראש יהיו מוגנים, ולא ייחשבו לבעלי מונופולין.

  • ריסון מצד ההיצע - התגובה הצפויה של ספקים מתחרים או מתחרים פוטנציאליים.

ריסון מצד ההיצע תלוי ביכולת של ספקים אחרים להיכנס לשוק או להרחיב את פעילותם בשוק בהסתברות גבוהה, במהירות ובהיקף מספק. אם ניתן להניח שגורמים צפויים להיכנס לשוק בתגובה להרעת תנאי האספקה, או שגורמים הפועלים בשוק צפויים להתרחב בעקבות הרעת תנאי האספקה, אז בפני אותו ספק קיימים רסנים תחרותיים ואין בידיו כוח שוק משמעותי.

לפי גילוי הדעת, דוגמאות למאפיינים אשר עשויים לשמש כחסמי כניסה או התרחבות הם מגבלות כושר הייצור של המתחרים הקיימים, הוצאות גבוהות הכרוכות בכניסה אל השוק, נגישות מוגבלת לתשומה חיונית, מגמה של ירידת הביקוש למוצר הרלוונטי ועוד.

  • אופן ההתנהגות בפועל – התנהגותו של הגורם הנבחן עשויה להוות אינדיקציה אשר תחזק את המסקנה שהגורם מחזיק בכוח שוק.

לפי גילוי הדעת, היכולת של הגורם לנקוט בפרקטיקות לרבות אפליית מחירים, דרישה לבלעדיות וקשירה, עשויה לשמש כאינדיקציה נוספת לעובדה כי גורם זה מחזיק בכוח שוק.

אולם, אין ההתנהגות המתוארת לבדה כדי להעיד על כוח שוק ונדרשת בחינה של המאפיינים הנוספים.

  1. ענפים בעלי מאפיינים מיוחדים

גילוי הדעת מתייחס למספר ענפים בעלי מאפיינים מיוחדים למשל לשוק דו-צדדי. שוק זה מוגדר בגילוי הדעת "כשוק שבו שחקנים פונים לשני סוגים מובחנים של לקוחות, כאשר מספר הלקוחות מסוג אחד ישפיע על הביקוש של הסוג השני (ולעתים גם להיפך)". אחת מהדוגמאות לשוק זה היא שוק העיתונות. ההכנסות של עיתון מסוים מתבססות על הפניה לקוראים ולמפרסמים.

כן מתייחס גילוי הדעת לאפקט רשת, היינו  מצב שבו "התועלת שכל מי שמשתמש במוצר מפיק ממנו עולה ככל שעולה מספר המשתמשים במוצר". לפי גילוי הדעת, קיומו של אפקט הרשת יוצר סוג של חסם כניסה שעשוי להעניק יתרון לגורמים הקיימים בשוק המחזיקים מאגר לקוחות גדול.

גילוי הדעת מתייחס גם לשווקי המשך ולאינטגרציה אנכית.

  1. כוח שוק שמקורו בהתנהלות מותאמת

לפי גילוי הדעת, כאשר קיימת בשוק דינמיקה תחרותית אוליגופולית, שבמסגרתה השחקנים החזקים בשוק נמנעים מלחזר זה אחרי הלקוחות של זה או מלהציע הצעות משתלמות ללקוחות כאמור שפונים אליהם, יתכן שיש כוח שוק למספר ספקים הפועלים בשוק.

הסיבה לכך היא שלפי רשות התחרות, במקרה כזה, השחקנים יכולים להעלות את המחיר של המוצר או להרע את תנאי אספקתו, מבלי שיש ללקוחות אפשרות לעבור לכל ספק אחר.

שינויים בדיווח על מיזוגים

רשות התחרות פרסמה טיוטה להערות הציבור של תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), תשס"ד-2004.

במסגרת הטיוטה, רשות התחרות מתמקדת בשני שינויים עיקריים:

  1. העלאת רף מחזור המכירות מ-10 מיליון ₪ ל-20 מיליון ש"ח

כיום, החובה לדווח על מיזוג מכוח מחזורי מכירות, מתקיימת כאשר מחזור המכירות של החברות המתמזגות הוא 360 מיליון ₪ ומחזור המכירות של לפחות שניים מתוך הצדדים למיזוג עולה על 10 מיליון ₪.

רשות התחרות מבקשת להכפיל את הרף של 10 מיליון ₪, כאשר המשמעות של תיקון זה היא שבמקרה שבו גורם עם מחזור מכירות גבוה, יתמזג עם גורם שיש לו מחזור מכירות נמוך (קטן מ-20 מיליון ש"ח), הוא לא יידרש להגיש הודעת מיזוג, וזאת בהנחה שנתחי השוק של השניים נמוכים מ-50% הן לפני המיזוג והן לאחריו.

  1. הרחבת הגדרת "שליטה" לצורך חישוב מחזור המכירות

רשות התחרות מציעה לשנות את הגדרתה של "שליטה" בתקנות, כך שתהיה זהה להגדרתה של שליטה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

כיום, ההגדרה של המונח שליטה בתקנות היא הגדרה צרה באופן יחסי – החזקה של למעלה ממחצית מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או הזכות למנות את חברי הדירקטוריון. כעת, רשות התחרות מבקשת להרחיב את קבוצת החברות שמחזורי המכירות שלהן יובאו בחשבון לצורך בדיקת הצורך בהגשת הודעות מיזוג חברות.

מטרת שינוי זה היא לעבור ממבחן טכני, למבחן מהותי במיוחד שבוחן את יכולתו של אדם להכווין ולשלוט בעסקי החברה המתמזגת. אלא שתוצאת השינוי היא הגדלת הנטל הבירוקרטי, והגדלת אי הודאות בהקשר של החובה להגיש הודעות מיזוג חברות.

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.