פורסם ברשומות: תיקון חוק איסור הפליה במוצרים -איסור הפליה מחמת מקום מגורים

ב- 1.3.2017 פורסם ברשומות תיקון לסעיף 3 בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים התשס"א-2000; ולסעיף 2(א) בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.

שני תיקוני הסעיפים, ביוזמת חה"כ שולי מועלם רפאלי, מוסיפים לעילות ההפליה שבחקיקה את עילת ההפליה מחמת מקום מגורים; וקובעים כי מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת מוצר או השירות הציבורי במקום העסק, במתן כניסה למקום ציבורי או במתן שירות במקום ציבורי, מחמת מקום המגורים, לרבות, הספקה לאזור, כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה ושומרון-שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)- התשכ"ו -1967.

המקום אליו מסופק לצרכן הנכס או השירות נחשב לעניין מהותי בעסקה כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הגנת הצרכן האוסר על עוסק לעשות דבר , במעשה או במחדל, בכתב או בע"פ או בכל דרך אחרת , לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה, העלול להטעות את הצרכן בדבר המקום שאליו יסופק לו הנכס או השירות.

בדיון שנערך בוועדת הכלכלה בעניין הצעת החוק ציינה עוה"ד חנה וינשטוק -טירי היועצת המשפטית של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, כי "בחובות גילוי ספציפיות בכל הנוגע להובלת מוצר ומתן שירות,  מוטל על העוסק לגלות בבית העסק שלו אם ישנם מקומות אליהם הוא אינו מוביל את המוצר.  אם בית העסק מוביל לכל המקומות ואין לו חריגים, אין צורך לציין זאת . אך במידה וקיימים כאלה עליו לפרטם כדי למנוע מצב בו צרכן עושה עסקה, משלם, מתחייב, מסתמך, ואז בסופו של דבר, כשהוא ממתין בבית, מתנצלים בפניו באמירה שלמקום המגורים שלו לא מתבצעות הובלות. כלל זה חל גם על שירות וגם בעסקת מכר מרחוק, כשהמכירה עצמה נעשית במכירה מקוונת לדוג'. מדובר בפרט מהותי בעסקה, וצרכן זכאי לדעת אותו לפני שהוא מבצע עסקה."

במקרה בו נקשרה עסקה בין עוסק לצרכן, והצרכן ביקש כי העוסק יספק את הנכס או השירות למקום כפי שהוסכם ביניהם, והעוסק לא הודיע מראש כי איננו מספק למקום ספציפי, ולא סיפק אותו כאמור, יהיה בית המשפט רשאי לפסוק בשל הפרה זו פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום של עד 10,000 ש"ח.

לשאלות בנושא ניתן לפנות לעו"ד שרון כ"ץ, יועצת משפטית sharonk@chamber.org.il

יובהר כי המידע לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי פרטני וכי נוסח החוק הינו הנוסח המחייב.

  

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה