עו"ד שושנה רבינוביץ מנהלת הלשכה המשפטית של לשכת המסחר, בשיתוף המועצה לצרכנות | שירותים עסקיים | צרכנות | 10/03/2013

ביטול קורס כללי וקורס הכנה לפסיכומטרי

עו"ד שושנה רבינוביץ מאיגוד לשכת המסחר, בשיתוף המועצה לצרכנות, מציגות מגמות בפסיקה ונקודות למחשבה בנוגע לביטול השתתפות בקורס לאחר שהחל. האם יש מצבים בהם יש לסטות מהוראות התקנות ומוצדק להחזיר לצרכן את כספו לאחר תחילתו של הקורס? האם דין קורס הכנה לפסיכומטרי כדינם של כל הקורסים?

לא אחת קורה כי צרכן נרשם לקורס ולאחר שהחל הקורס הוא התחרט וביקש לבטל. תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) קובעות במפורש כי פרק הזמן לביטול השתתפות בקורס הוא בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות.

האם למרות ההוראה שבתקנות יש מצבים בהם יש לסטות מהוראות ומוצדק להחזיר לצרכן את כספו לאחר תחילתו של הקורס? לאחרונה ניתנו מספר פסקי דין בבית משפט לתביעות קטנות שעוסקים באפשרות ביטול השתתפות בקורס לאחר תחילתו, בהם נפסקו לתובעים החזר כספי חלקי.

במקרה הראשון, נרשם התובע לקורס מצנחי רחיפה בסך 6000 ₪. התובע טען כי סוכם עמו שבמידה והקורס לא יסתיים עד לסוף ינואר 2012, הוא יקבל החזר כספי. לאחר שמשך הקורס התארך, ועל אף שהשתתף כבר ברוב השעורים, דרש לבטל את השתתפותו. הנתבע הסכים לשלם לו פיצוי בגובה 1000 ₪. התובע לא הסתפק בכך ותבע מהנתבע סכום של 18,000 ₪ הכולל, לטענתו, את הסכום ששולם בגין הקורס וכן פיצוי בגין ההטעיה ובנוסף פיצוי לדוגמה. השופט לא התייחס כלל לתקנות ביטול עסקה אך קבע כי לטענות התובע אין כל בסיס וכי הצעת הנתבעת לשלם 1000 ₪ הייתה סבירה וכי אין כל בסיס בחוק או בעובדות המקרה להיענות לתביעה כאמור. על כן פסק לטובת הנתבע תשלום של 1000 ₪ בלבד.

במקרה השני, נרשם התובע לקורס טכנאי שירות מחשבים, יומיים לפני המועד לפתיחתו. מדובר בקורס הכולל 55 הנפרסים על תקופה של 8 חודשים. שכר הלימוד עמד על 10,900 ₪ ששולמו ביום תחילת הקורס ב-7 שיקים דחויים. התובע הצהיר כי ידוע לו כי במקרה יבקש לבטל את השתתפותן לאחר תחילתו של הקורס, הוא יחויב במלוא שכר הלימוד. על אף זאת, התובע הגיע לשלושה שעורים בלבד ולאחר מכן חדל מלהגיע. התובע נתן מספר גרסאות לסיבת בקשתו לביטול השתתפותו: הקורס לא מתאים לו, בעיות כלכליות ונסיעה דחופה לחו"ל.

בינתיים החלו השקים הדחויים לחזור. השופטת ציינה כי אכן, על פי תקנה 2(3) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ניתן לבטל קורס בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם, אך תקנות אלה אינן יוצרות הסדר שלילי המונע אפשרות ביטול הקורס בשלבים אחרים או בנסיבות אחרות. על אף האינטרס הלגיטימי של עוסק להגן על עצמו ולשקול שיקולי כדאיות, השופטת מציינת כי מדיניות נוקשה, ללא התחשבות באילוצים שונים מצד הצרכן, אינה ראויה וכי בנסיבות מסוימות יכולה להיחשב כתנאי מקפח בחוזה אחיד, שניתן לבטלו. עוד ציינה השופטת מוהר כי הנתבעת לא הוכיחה את גובה ההפסד אותו היא סופגת כתוצאה מהיענות לבקשת הביטול וכי בנסיבות מסוימות התנהלות כזו יכולה להתפרש כניסיון להתעשרות שלא כדין. השופטת פסקה כי התובע ישלים את תשלומיו עד לסך של 6000 ₪.

במקרה השלישי, תלמידה נרשמה ללימודי בגרות ערב בסך 17,000 ₪. היא שילמה מקדמה בסך 1,700 ₪. שבוע לאחר תחילתו של הקורס ביקשה התלמידה לבטל את השתתפותה בטענה כי המסגרת לא מתאימה לה וכי כל ההבטחות שניתנו לה לא קוימו. התובע (אבי התלמידה) פנה למנהל הקורס בדרישה לבטל את הרישום ולא לחייבה בהוצאה כלשהי בגין הביטול. יצויין כי בעת הרישום סוכם בין הצדדים כי דמי הביטול יעמדו על 10% אם התלמיד תבטל את השתתפותה עד שבועיים לאחר תחילת הלימודים. השופטת הזכירה את האמור בתקנה 2(3) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ואת דמי הביטול הקבועים בתקנות שהם 5% או 100 ₪, הנמוך מביניהם. השופטת קבעה כי יש להחיל את שהוסכם בין הצדדים, קרי דמי ביטול בסך של 10% מסכום העסקה שהם 1,700 ₪ וכן לדחות את תביעת תובעת.

המועצה לצרכנות מדגישה כי בנוסף לסקירה לעיל , יש קורסים ונסיבות התקשרות שההתייחסות המשפטית אליהם שונה למשל:

קורס הכנה לפסיכומטרי
בנובמבר 2008 נכנס לתוקף חוק הפיקוח על המכונים הפסיכומטריים אשר הסדיר, בין היתר, את נושא ביטול הקורס בענף. מדובר בתחום שזכה להסדרה עקב ריבוי התלונות מחד גיסא ואופי הצרכנים – חיילים משוחררים שעשו שימוש בכספי הפיקדון לרכישת קורס, צעירים חסרי ניסיון במו"מ וקריאת הסכמים – מאידך גיסא. המחוקק שהיה ער לבעייתיות בתחום, הסדיר את הענף בהתערבותו בהסכמים עם הצרכנים ואופן ההתקשרות.

כך למשל חייב החוק את המכונים להכנתהצרכנים לבחינות פסיכומטריות לערוך עם הצרכן הסכם, מסירת העתק מההסכם בכתב לידי הצרכן ועוד. כן נקבע לפי החוק כי תלמיד זכאי להשתתף בשני שיעורי ניסיון ללא תשלום, לפני תחילת הלימודים בקורס.
המחוקק אף קבע מדרג המאפשר לצרכן לחזור בו מההסכם תוך סיוג הסכומים שניתן לגבות ממנו בשל ביטול העסקה; וכך נקבעמי ביטול בהתאם למועד הביטול:

עד 30 יום לפני תחילת הקורס: אין דמי ביטול

בין 30 יום למועד תחילת הקורס: 10% מסך המחיר

במהלך השליש הראשון: 40%

החוק קובע כי התלמיד זכאי להחזר מלא של שכר הלימוד גם במקרה של סיכול: התלמיד זכאי להחזר התשלום על ההשתתפות בקורס, בכל מועד, אם ביטל את השתתפותו בנסיבות שלא ניתן היה לצפותן מראש, לרבות עקב בעיות בריאותיות, בעיות אישיות חריגות ובעיות משפחתיות חריגות, כפי שייקבע בתנאי ההתקשרות עם המכון הפסיכומטרי; הוראות כאמור יובאו לידיעת אדם המבקש להירשם לקורס לפני חתימת הסכם ההתקשרות.

עסקת קורס שבוצעה במכר מרחוק
במקרים בהם בוצעה העסקה במכר מרחוק (עסקה המבוצעת באמצעות טלפון או אינטרנט) הצרכן זכאי לבטל את העסקה עד 14 יום מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת טופס הגילוי.[1] אם לא נמסר לצרכן בכתב שהוא זכאי לבטל בתוך 14 יום את העסקה, הוא רשאי לבטל בתוך 14 יום מהמועד שנמסר לו בכתב על הזכות זכות הביטול כאמור. שיעור דמי הביטול: 5% מערך העסקה או 100 ₪ הנמוך מביניהם. (סעיפים 14ג- 14 ה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981). במקרה והיה הביטול לאחר שהוחל בקורס (למעט בקורס פסיכומטרי שאז יחולו הוראות החוק שמפורט להלן), יהיה חייב הצרכן לשלם לעוסק גם את החלק היחסי ממחיר העסקה בגין החלק היחסי בקורס שאותו צרך.


שימו לב, אם העוסק סרב לבטל עסקת מכר מרחוק, והצרכן תבע את בעוסק, רשאי ביהמ"ש לחייב את העוסק לשלם לצרכן פיצוי ללא הוכחת נזק בשיעור של עד 10,000 ₪ .

סיכום והמלצות
בפסקי דין שנסקרו ניתן להתרשם כי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) אינן מהוות מחסום הרמטי בפני אפשרות ביטול קורס לאחר תחילתו. אני ממליצה לקחת בחשבון את הנקודות הבאות:

1. אם העוסק מאפשר תנאי ביטול המטיבים עם הצרכן לעומת הקבוע בתקנות, ההסדר המטיב גובר. למשל, אם העוסק מאפשר דמי ביטול של 10% גם לאחר תחילת הקורס, אין הוא יכול לבוא להסתמך על הוראות התקנות המאפשרות ביטול אך ורק לפני תחילת הקורס ובגובה של 5% או 100 ₪ הנמוך מביניהם בלבד.

2. יש לוודא כי הצרכן יודע מראש מהם תנאי הביטול. לא די בחתימתו על מסמך הרישום אלא חשוב להבהיר לו בעל פה מהם תנאי הביטול. בנוסף, יש לרשום את תנאי הביטול באופן בולט בטופס הרישום.

3. מדיניות נוקשה מדי שאינה מאפשרת ביטול השתתפות בקורס לאחר תחילתו בשום מקרה, עלולה להיראות בעיני בתי המשפט כבלתי מוצדקת. ייתכן וישנם מקרים מיוחדים בהם ניתן לשקול אפשרות ביטול מלפנים משורת הדין. כמובן שיש לשקול כל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבות.

המאמר באדיבות איגוד לשכת המסחר. chamber.org.il ובשיתוף המח' המשפטית של המועצה לצרכנות.
יובהר כי המידע לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי פרטני אלא מידע כללי בלבד.

למידע נוסף בתחום זה