הסתיים הדיון בתיקון לחוק הגנת הצרכן המאפשר להטיל עיצום כספי על מי שמפר את הוראות החוק

ועדת הכלכלה אישרה ביום 20.5.14 לקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק הגנת הצרכן המעניק לרשות להגנת הצרכן להטיל עיצומים כספיים על עסקים שיפרו את הוראות החוק.

התיקון בחוק מקנה לממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן להטיל עיצום בסכום של 22,000 על תאגיד (או 7,000 ₪ על יחיד) בגין הפרת הוראות קלות יחסית או טכניות, כגון אי קיום הוראות הבלטה ואופן ניסוח של תנאים עיקריים בחוזה אחיד, אי עריכת חוזה בכתב, אי מסירת עותק של החוזה, אי מסירת הודעה על מועד סיום העסקה, אי סימון מחיר כולל של מוצר, חיוב צרכן במחיר גבוה מן המחיר המוצג על המוצר, לא ביטל עסקה בהתאם להוראות החוק ועוד.

כמו כן, מאפשר התיקון להטיל עיצום כספי של 45,000 ₪ לתאגיד (25,000 ₪ ליחיד) על עוסק שהטעה צרכן בעניין מהותי בעסקה, הפעיל השפעה בלתי הוגנת על הצרכן, פרסם פרסומת מטעה ועוד.

על פי התיקון, לאחר שהממונה תודיעה על כוונה להטיל עיצום כספי על עוסק, העוסק זכאי לטעון את טענותיו בפני הממונה. לאחר תהליך השימוע תחליט הממונה אם לבטל את העיצום, להפחית את הסכום (בהתאם לתקנות הפחתה שיותקנו לפני כניסתו לתוקף של החוק) או להשאיר אותו על כנו. משחויב העוסק בעיצום כאמור, עומדת לו הזכות לערער עליו בפני בית משפט.

הממונה רשאית, במקרים שייקבעו בנהלים, להטיל התראה מנהלת, אמצעי קל יותר שיאפשר לעוסק לתקן את ההפרה ללא תשלום של עיצום כספי.

מנגנון העיצום הכספי אינו מבטל את ההליך הפלילי אך הוא יהווה את דרך המלך של הרשות בטיפול בהפרות על החוק ובכל מקרה, אם שולם עיצום כספי לא יוגש נגד המפר כתב אישום בשל אותה הפרה.

החוק ייכנס לתוקף ב- 1.1.2015 בתנאי שעד מועד זה יותקנו תקנות הפחתה באשור ועדת הכלכלה

הממונה התחייבה כי יפורסמו נהלים אשר יפרטו את מדיניות האכיפה טרם כניסתו לתוקף של החוק.

עם פרסום נוסח החוק ברשומות נעביר הסבר מפורט של התיקון וכן נקיים יום עיון בנושא.

למידע נוסף בתחום זה