הנחיית ממונה בנושא ביטול עסקה של מכשירים סלולריים לאחר פתיחת אריזה

הממונה על הגנת הצרכן ולסחר הוגן הוציאה הנחיה בדבר החובה לגלות לצרכן בעת רכישת מכשיר סלולרי כי הפעלת המכשיר לשם בדיקה על ידי נציג השירות תחשב כשימוש במכשיר המאיינת את זכות ביטול העסקה. אי מסירת המידע כאמור ואי קבלת הסכמת הצרכן בטרם ההדגמה או ההפעלה תהווה הטעיה ולגרור אכיפה.

למידע נוסף בתחום זה