אושרו תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות), התשפ"ב - 2022

ביום ה' 30.6.22, אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת, את תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות), התשפ"ב – 2022. מטרת התקנות, היא מניעת שיווק מוצרים ו/או שירותים שונים, תוך ניצול צרכנים עם מאפיינים מיוחדים, כגון אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, עולה חדש, קטין ועוד. 

התקנות הותקנו בהמשך לתיקון מס' 61 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 שפורסם ביום 24.11.2020, הקובע כי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, תקים מערכת אשר תהווה בסיס למאגר בו יעודכנו מספרי טלפון של צרכנים המעוניינים להגביל פניה שיווקית אליהם מאת עוסקים או מי מטעמם.

התקנות קובעות הוראות בנוגע להקמת המאגר ולניהולו על ידי הרשות וכן לעניין בקשת צרכן לרשום מספר טלפון במאגר, לשנותו או להסירו ואת אופן בירור המידע הרשום במאגר על ידי עוסקים וצרכנים.
על עוסק המבקש לבצע פניה שיווקית כהגדרתה בחוק, חלה חובת רישום למערכת (חד פעמית) ועריכת בדיקה בטרם קיום פניות שיווקיות, על מנת לוודא שהמספרים אליהם הוא מבקש לפנות, אינם רשומים במאגר.

התקנות קובעות כי על העוסקים להעביר בעזרת ממשקים המפורטים באתר הרשות, מספרי טלפון לבדיקה. עוסק יוכל לערוך בדיקה מול המאגר בכל עת שיידרש לכך, בהתאם למועדי ביצוע הפניות השיווקיות מטעמו.

לאחר קבלת תוצאות הבדיקה ואישור המספרים הרלוונטיים, יוכלו העוסקים ליצור קשר עם צרכנים אשר לא הגבילו פניות שיווקיות אליהם, כאשר הפניות השיווקיות תבוצענה עפ"י תוצאות בדיקה שנערכה לא יותר מ-15 יום טרם ביצוען. החובה על עוסקים לפעול בהתאם לתקנות, תיכנס לתוקפה ביום 1.1.2023.


לדברי הרשות להגנת הצרכן, המערכת בה פועל המאגר תפעל החל מיום 1.11.22, אך חובת העסקים להתממשק עם מערכת זו וכן פעולות הפיקוח והאכיפה של הרשות להגנת הצרכן, יחלו כאמור ביום 1.1.23. במהלך החודשים נובמבר – דצמבר 2022, יוכלו עוסקים להירשם למערכת באיזור הייעודי לעוסקים ולבצע ניסיונות, בדיקות והדרכות לעובדים.


מידע מלא ואופן התממשקות למערכת ניתן למצוא בקישור לאתר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

מצורף פרסום התקנות ברשומות, מיום 24.7.22
מצ"ב תיקון 61 לחוק כפי שפורסם ברשומות

למידע נוסף בתחום זה