פסק דין של בית המשפט העליון - אופן צירוף מוצרים לצורך חישוב עלות במסגרת מבצע

עדכון לעניין פסיקה של בית המשפט העליון שניתנה ביום 15.5.22 בע"א 8336/17.

הדיון נסוב סביב אופן החיוב במבצעים של צירוף מוצרים 1+1, השלישי חינם וכד', במקרה בו הלקוח לא רוכש את הכמות המינימלית הדרושה להחלת במבצע, אלא רוכש מוצרים נוספים מבין אלו הכלולים במבצע.

עפ"י פסק הדין, יש לערוך את צירוף המוצרים, כך שבחשבון הכולל, תינתן לצרכן ההנחה המקסימלית.

כפי שצוין בפסה"ד ע"י כב' השופט עופר גרוסקופף – "במצבים בהם מספר המוצרים הנרכש עולה על הכמות המינימלית הדרושה לשם החלת המבצע, וקיימת שונות בין מחיריהם של המוצרים, עקרון תום הלב מחייב את המשיבות בערעור לצרף לצורך החלת המבצע תחילה את המוצרים היקרים יותר, כך שההנחה המוצעת במבצע תהיה ההנחה המרבית האפשרית."

עוד הובהר ע"י כב' השופט יצחק עמית, כי במצב בו הלקוח עצמו לא הפעיל מיוזמתו את "כוח הצירוף", חל על העוסק עקרון תום הלב בקיום חוזה, במסגרתו עליו לערוך מיוזמתו את צירוף המוצרים באופן כזה שהלקוח יהנה מההנחה המירבית האפשרית. "שתיקתו" של העוסק במקרה כזה, תיחשב הטעייה מכוח חובת הגילוי הכללית הקבועה בסעיף 15 לחוק החוזים.


עם זאת, צוין בפסה"ד כי היה והובהר בתנאי המבצע אופן "צירוף המוצרים" בו מכיר העוסק במקרה בו הלקוח בוחר לרכוש מספר מוצרים רב יותר ממספר המוצרים המינימלי לצורך המבצע, אין מניעה לצרפם באופן כזה שהלקוח לא יהנה מההנחה המירבית, אולם יידע על כך מראש.
לצורך זה, יש לנסח את תנאי המבצע בצורה ברורה, אשר אינה מותירה כל מקום לספק בדבר אופן הפעלת המבצע.

מצ"ב פסק הדין כפי שפורסם ע"י בית המשפט העליון.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה