חוק הגנת הצרכן - "מאגר אל תתקשר אליי"

תיקון החוק מסמיך את הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן לנהל מאגר מספרי טלפון של צרכנים המעוניינים להגביל שיחות שיווק מרחוק של עוסקים ("אל תתקשרו אלי"). כל צרכן רשאי להירשם במאגר.

על עוסקים חל איסור לפנות בפנייה שיווקית אל צרכנים הרשומים במאגר. חשוב לתת את הדעת לכך שפנייה שיווקית היא פניה במטרה להתקשר בעסקה (אף אם במועד מאוחר יותר), ובכלל זה הצעה לקבל נכס או שירות ללא תמורה, בהנחה או תוך מתן הטבה.

כל עוסק שיבקש ליזום פנייה שיווקית יצטרך לוודא קודם האם מספר טלפון שהוא מעוניין לפנות אליו נמצא במאגר, במידה וכן ייאסר עליו להתקשר אליו.

בחוק מספר חריגים:

  • עוסק הפונה לצרכן בפנייה שיווקית לאחר שהצרכן פנה אליו וביקש ממנו כי יחזור אליו באמצעות שיחה. נטל ההוכחה כי הצרכן ביקש שהעוסק יחזור אליו הוא על העוסק.
  • עוסק הקשור לצרכן בעסקה מתמשכת (לרבות עסקה להספקת גז לספק גז) אשר פונה לצרכן בפנייה שיווקית בתקופת העסקה ולגבי אותה עסקה, לרבות בעניין שינוי תנאיה. אסורה פנייה שיווקית לגבי עסקה אחרת או הארכתה של העסקה הקיימת, אלא אם כן ביקש הצרכן מיוזמתו, במסגרת אותה פנייה מותרת, להאריך את תוקפה של העסקה הקיימת. נטל ההוכחה – על העוסק.
  • עוסק שהצרכן נתן לו הסכמה מפורשת ונפרדת לפניה שיווקית אליו, ובלבד שהסכמה זו לא הושגה באמצעות פנייה בשיחה למספר הטלפון של הצרכן. הסכמה כאמור תינתן במסמך נפרד בכתב, ובכלל זה בדרך אלקטרונית, ויובהר בו כי אין בהסכמה לפנייה השיווקית כאמור כדי להעיד על הסכמה לביצוע עסקה כלשהי בין הצרכן לעוסק. הסכמה כאמור תהיה בתוקף לשנה לכל היותר, אלא אם כן הצרכן חזר בו מהסכמתו קודם לכן, וניתן להאריך את תוקפה, בהסכמת הצרכן בדרך האמורה, בשנה לכל היותר בכל פעם.
  • צרכן שפנה מיוזמתו לעוסק ונתן לו הסכמה מפורשת לפנייה שיווקית אליו מאותו עוסק. ההסכמה תהיה בתוקף לשנה, אולם הצרכן רשאי לחזור בו מהסכמתו בכל עת. נטל ההוכחה - על העוסק.


בנוסף, החוק מאפשר לממונה להטיל עיצום כספי (בגובה של 45,000 שקל לתאגיד, 25,000 שקל לעוסק פרטי) על עוסק שפנה לצרכן על אף שמספרו הופיע במאגר "אל תתקשרו אליי", וכן להטיל עיצום כספי, בגובה של פי שלושה מהעיצום הכספי המקורי, במקרה שבו עוסק הפר צו הפסקה מנהלי.


תחילתו של תיקון זה לחוק - 18 חודשים מיום פרסומו.


קישור לחוק להגנת הצרכן כפי שפורסם ביום 24.11.2020

למידע נוסף בתחום זה