אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל – מועדי תחולה לגבי מעסיקים עד 10 עובדים

ביום 15.12.2019 פורסם חוזר גופים מוסדיים אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל תיקון (2019-9-14) בהתאם להוראות החוזר המעודכן

 מועד הכניסה לתוקף ביחס למעסיק המעסיקים פחות מ- 10 עובדים יהיה כדלקמן:

  • בין 4 עובדים, אך לא יותר מ-9 עובדים (כולל) - נדחה ליום 21 בפברואר 2021
  • פחות מ-4 עובדים - נשאר כרגע ליום 24 ביוני 2021.


להזכיר, בחוזר נקבע כי מעסיק מחויב בהעברת דיווח ממוכן על הפקדת תשלומים לקופת גמל בהתאם למבנה אחיד שקבע הממונה. דיווח תקין על הפקדות לגוף מוסדי חיוני לטובת רישום זכויות העובד כנדרש במערכות מידע של גוף מוסדי, ולמיצוי זכויות העובד בקרות אירוע מזכה. במסגרת הדיווח האמור נדרש מעסיק לדווח לגוף מוסדי על אופן הפקדת התשלומים לקופת הגמל, סך התשלומים שהופקדו לאותה קופה ועל הפסקת הפקדות לקופה. במענה לדיווח המועבר על ידי מעסיק נדרש גוף מוסדי להעביר היזון חוזר על עצם קליטת הדיווח ועל אופן רישום זכויות העובד במערכות המידע שלו.

 

מצ"ב חוזר גופים מוסדיים 19/09/2017 "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל" (08.11.2017)

מצ"ב חוזר גופים מוסדיים 01/09/2019 "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל" (22.01.2019)- תיקון

מצ"ב החוזר המעודכן.

למידע נוסף בתחום זה