דחיית חובת דיווח מקוון על אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל לגבי מעסיקים המעסיקים פחות -10 עובדים

ביום 24 בינואר 2019 פורסם חוזר מטעם רשות שוק ההון , הביטוח והחיסכון ובו נקבע התאריך אליו תדחה חובת דיווח מקוון.

 עפ"י הוראות החוזר שעניינו "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל", נקבע כי הוראות החוזר בדבר חובת דיווח מקוון במבנה דיווח אחיד לגבי מעסיקים המעסיקים פחות מ- 10 עובדים ידחה בשנה ל- 1 בפברואר 2020 במקום 1 בפברואר 2019.

 

מצ"ב חוזר גופים מוסדיים 2017-9-19  מיום 22.01.19 בדבר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל. 

למידע נוסף בתחום זה