אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל – מועדי תחולה לגבי מעסיקים עד 10 עובדים

ביום 19.1.2021 פורסם עדכון לחוזר גופים מוסדיים, אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל תיקון מיום 15.12.2019 ולטיוטה מיום 18.10.2021.
 
בהתאם לעדכון מועד הוראות החוזר אשר היו אמורות להיכנס לתוקף בחודש פברואר 2021 נדחו לחודש פברואר 2022 בנוגע למעסיק המעסיק לפחות 3 עובדים אך לא יותר מ- 10 עובדים ולחודש יוני 2022, בנוגע למעסיק המעסיק פחות מ - 3 עובדים.


להזכיר, בחוזר נקבע כי מעסיק מחויב בהעברת דיווח ממוכן על הפקדת תשלומים לקופת גמל בהתאם למבנה אחיד שקבע הממונה. דיווח תקין על הפקדות לגוף מוסדי חיוני לטובת רישום זכויות העובד כנדרש במערכות מידע של גוף מוסדי, ולמיצוי זכויות העובד בקרות אירוע מזכה. במסגרת הדיווח האמור נדרש מעסיק לדווח לגוף מוסדי על אופן הפקדת התשלומים לקופת הגמל, סך התשלומים שהופקדו לאותה קופה ועל הפסקת הפקדות לקופה. במענה לדיווח המועבר על ידי מעסיק נדרש גוף מוסדי להעביר היזון חוזר על עצם קליטת הדיווח ועל אופן רישום זכויות העובד במערכות המידע שלו.

 

מצ"ב חוזר גופים מוסדיים 1.9.2021 מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - עדכון
מצ"ב חוזר גופים מוסדיים 19.09.2017 "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל" (08.11.2017)
מצ"ב חוזר גופים מוסדיים 01.09.2019 "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל" (22.01.2019) - תיקון
מצ"ב מסמך בנושא אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל - (8.2.2022) עדכון

למידע נוסף בתחום זה