חובת דיווח מקוון על הפקדות לקופת גמל לגבי מעסיקים של פחות מ- 20 עובדים

ביום 1 בפברואר תחול חובת דיווח מקוון על תשלומים לקופות הגמל  גם ביחס למעסיקים של פחות מ- 20 עובדים. כלומר יש לבצע את הדיווח הממוכן בגין חודש ינואר 2019.

כזכור ב-1 בפברואר 2016 נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014.

 התקנות מחייבות מעסיקים לדווח באופן מקוון על הפקדת תשלומים לקופות גמל, וכן את אופן הפקדת התשלומים לקופות הגמל, של עובדיהם.  נקבע כי הדיווח יעשה במבנה אחיד שקבע אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, באמצעות רשומות דיגיטליות, לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני. הדיווח כולל, מידע מפורט לגבי הפקדות עובדים, פרטי מעסיק ועובד, פרטי הקופה אליה מפקידים, חלוקה לרכיבים, תשלומים פטורים, הפסקות עבודה, דרכי העברת כספים, בקשה להשבת תשלום ביתר וכדומה.

התקנות יושמו בהדרגה בהתאם למספר העובדים בעסק (לגבי מעסיקים של למעלה מ-50 עובדים ועד ל-100 עובדים, התקנות חלו ביום 1 בפברואר 2017 ולגבי מעסיקים מתחת ל- 50 עובדים, התקנות חלו ביום 1 בפברואר 2018 ).

ביום 6.11.17 פרסמה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, הודעה על שינוי מועד כניסתה לתוקף של  חובה זו לגבי מעסיקים קטנים, עד 20 עובדים.  לפיה מעסיקים קטנים יחויבו להעביר מידע וכספים פנסיוניים של עובדיהם לקופת גמל בהתאם להוראות ממשק תשלומים החל מפברואר 2019 במקום מפברואר 2018. הארכת תקופת ההיערכות למעסיקים קטנים נועדה לאפשר להם להשלים את היערכותם לממשק המשופר ולהתנסות בו.

לסיכום, חובת הדיווח המקוון  תחול ביום 1 בפברואר 2019 גם על מי שמעסיק פחות מ- 20 עובדים.

פטור מחובת דיווח מקוון – להזכיר, בתקנות נקבע גם  כי חובת הדיווח המקוון לא תחול על מעסיקים שלגביהם מתקיימים כל התנאים הבאים:


(1) המעביד אינו מעסיק מעל חמישה עובדים;

(2) המעביד מסר לחברה המנהלת את הפרטים שנקבעו בתקנת משנה (א) פעם אחת, וכל עוד לא חל שינוי בפרטים האמורים; לעניין פסקה זאת, לא יראו בעדכון סכום ההפקדה כתוצאה מהצמדה למדד שינוי בפרטי הדיווח;

(3) סכום ההפקדה בעד עובד זהה לסכום שהופקד בעדו במועד שבו נמסרו הפרטים כאמור בפסקה (2);

(4) המעביד הורה לחברה לגבות את התשלומים באופן קבוע באמצעות כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון;

(5) חברה מנהלת אישרה למעביד לא לדווח במועד ההפקדה.

 

לתשומת ליבכם, מעת לעת מפרסמת רשות שוק ההון חוזרים ועדכונים ביחס לחובת דיווח מקוון ומבנה אחיד ועל כן יש להתעדכן בהתאם.

 

לעיון בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014. לחצו כאן

 

לעיון בהודעת רשות שוק ההון בדבר דחיית מועד יישום את הוראות הפקדת תשלומים לקופות גמל עד פברואר 2019 לחצו כאן

 

לעיון בחוזר גופים מוסדיים 27-9-2018 מיום 6.8.18 בדבר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים לחצו כאן

 

לעיון בחוזר גופים מוסדיים 2017-9-19  מיום 22.01.19 בדבר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל. לחצו כאן

 

 

למידע נוסף בתחום זה