דיני עבודה ביום בחירות 2018

החל מהבחירות שצפויות להתקיים באוקטובר 2018, על-פי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, הוא יום שבתון בתחומן של הרשויות והמועצות שהבחירות נערכות בהן. עוד נקבע בחוק כי שירותי התחבורה והשירותים הציבוריים יפעלו כסדרם ביום זה. 

 

עובדים הרשומים בפנקס בוחרים של רשויות מקומיות בהן מתקיימות בחירות, אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון, זכאים ליום שבתון. כמו כן, עובדים בתחומן של רשויות בהן מתקיים שבתון, ושעבדו אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות יהיו זכאים לשכרם הרגיל עבור יום זה.

 

על אף שמדובר ביום שבתון, הפרשנות היא שחוק הרשויות המקומיות, אינו אוסר על עבודה ביום הבחירות בכפוף להסכמת העובד. לא נקבעה בחוק סנקציה עונשית בגין העסקה ביום השבתון. מהשוואה עם חוקים אחרים האוסרים על עבודה כגון חוק שעות עבודה ומנוחה, וחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, עולה כי כאשר המחוקק רצה למנוע פעילות ביום מסוים, נקט בלשון איסור היוצרת עבירה וקבע סנקציה עונשית.

 

חשוב להדגיש כי למרות שאין איסור על העסקת עובדים ביום הבחירות, הרי שלא ניתן לחייב עובד לעבוד במהלכו, למעט בשירותי התחבורה ושאר שירותים ציבוריים, כפי שהשר יחליט ושתפורסם לגביהם הודעה בדבר, לא יאוחר מהיום ה-35 שלפני יום הבחירות.

 

לעניין גובה התמורה בגין עבודה ביום השבתון, מאחר שאין התייחסות לכך בחוק הרשויות המקומיות אז סביר יהיה לאמץ את הנוהג המקובל בבחירות לכנסת, דהיינו, תשלום שכר בשיעור של 200% או לחילופין שכר רגיל ומתן יום חופשה נוסף בתשלום.

למידע נוסף בתחום זה