מעתה: עובדים יוכלו למשוך את פיצויי הפיטורים בתוך 4 חודשים ללא אישור המעסיק

בתאריך 8.7.18 פורסם ברשומות חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (תיקון 21), התשע"ח - 2018. מטרת התיקון לחוק היא לאפשר לעובד לשחרר כספים מקופות הגמל בגין פיצויי פיטורין העומדים לזכותו, לאחר 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, וזאת ללא שיידרש להמציא אישור מהמעסיק.

במסגרת המתווה, הוסדרו בתיקון לחוק הוראות שנוגעות למעסיקים ולפיהן מעסיקים יוכלו למשוך כספים שהפקידו לפיצויי פיטורים תוך תקופה של 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה ובכפוף להמצאת אסמכתאות שונות. התיקון לחוק יחול גם ביחס לעובדים שסיימו לעבוד טרם חקיקת החוק, ולגביהם תקופת ה-4 חודשים תמנה ממועד חקיקת החוק.

 

להלן עיקרי התיקון לחוק, הכוללים חידושים רבים למעסיקים שירצו למשוך את הכספים שהפקידו לפיצויי הפיטורים של עובדיהם. במידה ולא יבצעו פעולות אלה - עובד יוכל למשוך את כספו ללא אישור מהמעסיק בתום 4 חודשים ממועד סיום העבודה.

 

א. מעסיק יוכל למשוך כספים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולהוראות לפי סעיף 14 לחוק, במידה שהן חלות עליו, רק אם יחסי העבודה הסתיימו והתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  1. המעסיק המציא לקופת הגמל, בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה (להלן: "התקופה למתן הודעה"), פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם, בהתאם לדין ולהסכמים שחלים, ושכספי הפיצויים, כולם או חלקם, שייכים למעסיק או שהוא זכאי לקבלם;
  2. המעסיק המציא לקופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה, אסמכתה המעידה שנקט הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר זכאותו לכספי הפיצויים או חלקם, או שנקט הליך משפטי לשלילת פיצויי הפיטורים או חלקם לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, והתקבלה הכרעה סופית בהליך בדבר זכאותו של המעביד לכספי הפיצויים או חלקם אף לאחר התקופה למתן הודעה;
  3. הומצאו לקופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה, כל המסמכים האלה:

* הודעה מאת המעסיק, בצירוף אסמכתה, שכספי פיצויים שהפקיד לקופת הגמל בעבור העובד, או חלקם, ניתנים להחזרה לידי המעביד על פי דין או בהתאם להסכם העסקה;

* הודעה מאת העובד, שנחתמה על ידו אחרי מועד סיום יחסי העבודה, שכספי פיצויים או חלקם שהופקדו בעבורו לקופת הגמל בתקופת עבודתו אצל המעביד ניתנים להחזרה למעביד.

 

ב. לא הומצאו לקופת הגמל, בתקופה למתן הודעה, מסמך הנדרש לקיום התנאים כמפורט לעיל והעובד משך את כספי הפיצויים, לא תהיה למעסיק טענה כלפי החברה המנהלת בשל תשלום הכספים לעובד.

 

ג. על אף האמור לעיל, המעסיק יוכל למשוך כספים מקופת הגמל גם לאחר התקופה למתן הודעה (4 חודשים מתום יחסי עובד מעסיק) אם המציא לקופת הגמל פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, ובלבד שהעובד לא משך את כספי הפיצויים עד למועד שבו המציא המעסיק לחברה המנהלת פסק דין הצהרתי כאמור.

 

ד. אין בהוראות כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסכם אחר החלים על יחסי העבודה בין העובד והמעביד.

 

ה. הוראת מעבר – התיקון לחוק כמפורט לעיל יחול גם על  יחסי עבודה שהסתיימו לפני 8.7.18 והתקופה למתן הודעה על ידי המעסיק לקופת הגמל  תמנה מיום תחילתו של חוק זה, כלומר החל מיום 8.7.18.

 

הערה: מובהר כי המתווה שהוסדר בתיקון לחוק לא מתערב בשאלה ולא קובע למי שייכים הכספים. המתווה קובע זכאות פרוצדוראלית בלבד. כלומר, בתום תקופה של 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, חייבת קופת הגמל לשחרר את הכספים לעובד, אם המעסיק ללא עמד בתנאים  ולא המציא את המסמכים כמפורט לעיל. זאת בשונה מהמצב ערב התיקון לחוק, בו העובד נדרש להביא אישור מהמעסיק על מנת למשוך את הכספים. משמעות הדבר היא שמעסיק שלא המציא לקופת הגמל את המסמכים כקבוע במתווה וכתוצאה מכך הקופה שחררה את הכספים לטובת העובד, המעסיק יוכל לפנות לבית הדין בלבד על מנת לקבל סעד בעניין זכאותו לכספים, אולם לא יוכל לדרוש את השבת כספי פיצויי הפיטורין מקופת הגמל.

למידע נוסף בתחום זה