פורסם ברשומות: עובד יהיה רשאי לסרב לעבוד במנוחה השבועית

בתאריך 21 ביוני 2018, פורסם ברשומות חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 18) (סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי). (להלן: "התיקון לחוק").

התיקון לחוק מרחיב את האיסורים החלים כיום על המעסיקים ביחס להעסקת עובדים דתיים, גם על עובדים שאינם דתיים. לפי התיקון האיסור החל על מעסיקים לסרב לקבל מועמד דתי לעבודה המסרב לעבוד במנוחה השבועית יוחל גם ביחס לעובדים שאינם דתיים וכמו כן יתאפשר לעובדים לסרב לדרישת מעסיק לעבוד ביום המנוחה התואם את דתם.

 

להלן עיקרי החוק:

  1. מעסיק לא יסרב לקבל אדם לעבודה בשל כך בלבד שהוא הודיע עם קבלתו לעבודה שאינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית, ולא ידרוש ממנו ליתן התחייבות לעבוד בימי המנוחה השבועית כתנאי לקבלתו לעבודה.

  2. עובד שמעסיקו דורש ממנו לעבוד בימי המנוחה השבועית, או שהודיע לו על כוונתו לדרוש ממנו לעבוד כאמור, רשאי להודיע למעסיקו, עד שלושה ימים מיום הדרישה או ההודעה כאמור, שהוא אינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית. משמעות הדבר היא, בין היתר, שגם עובד שהועסק בפועל במנוחה השבועית, לפני כניסת החוק לתוקף, יהיה רשאי, לאור התיקון לחוק, להפסיק לעבוד במנוחה השבועית והמעשה לא יחשב להפרת תנאי העסקה מצד העובד.

  3. מעסיקים יוכלו להגיש בקשה לוועדת שרים להחריג אותם מתחולת התיקון לחוק כאמור. הוועדה תהיה רשאית, ליתן אישור אם לדעתה תחולת החוק, עלולה לפגוע פגיעה משמעותית באותו מקום עבודה, בתהליך עבודה חיוני או בסיפוק צרכים חיוניים לציבור או לחלק ממנו, והכל בהתחשב בטובת העובדים.

  4. אישור ועדת השרים יכול שיינתן לגבי כלל העובדים במקום עבודה. במקרה כזה על הועדה לנמק את החלטתה בכתב ולמסור על כך דיווח לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

  5. אישור הועדה יכול שיינתן גם לגבי מקצוע או תפקיד מסוים במקום העבודה.

  6. ועדת השרים תתכנס לצורך הפעלת סמכותה לפחות פעם אחת בכל רבעון, במועד ההתכנסות כאמור תדון הוועדה ותחליט בכל הבקשות שהועברו אליה עד לאותו מועד.

  7. תחולה והוראות מעבר:

א. תחילתו של החוק ( למעט עבודת ועדת השרים) ביום 1 בינואר 2019 והוא יחול גם על עובד שהחל את עבודתו אצל המעסיק לפני יום התחילה. כלומר, האיסור לסרב לקבל מועמד לעבודה רק בשל סירובו לעבוד בשבת וזכותו של עובד שכבר מועסק במנוחה השבועית להפסיק לעבוד במנוחה השבועית, יכנסו לתוקף ב1 בינואר 2019.

ב. תחילתו של החוק בנוגע להתכנסותה של ועדת שרים, היא ביום 21.6.18 ; ועדת השרים, תתכנס לראשונה בתוך שלושה חודשים מיום הפרסום, במועד ההתכנסות כאמור תדון הוועדה ותחליט בכל הבקשות שהועברו אליה עד לאותו מועד. במרווח הזמן שבין מועד פרסום החוק ועד לכניסתו בפועל, ניתן למעסיקים זמן לאמוד את מצבם ולהחליט האם ברצונם לפנות לוועדה בבקשה להחרגה בטרם יכנס לתוקף בפועל. לכן מומלץ למעסיקים שמעוניינים לקבל אישור כאמור  להיערך בהתאם לצורך הגשת בקשה למועד הראשון להתכנסות ועדת השרים.

ג. מעסיק שבכוונתו לדרוש מעובד (שהחל לעבוד אצלו לפני ינואר 2019) לעבוד בימי המנוחה השבועית, עליו להודיע על כוונתו במהלך התקופה שמיום 21.6.18 ועד ליום 1.1.19. 

 

הערה: חשוב להבהיר כי האיסורים בחוק כאמור, מתייחסים לכל מקומות העבודה לרבות אלה שקיבלו היתר מיוחד להעסיק עובדים במנוחה השבועית. כלומר מעסיק שצרכי העבודה בעסקו מחייבים העסקה במנוחה השבועית, בשל עילות שונות יאלץ ממועד תחילת החוק להגיש שתי בקשות נפרדות לשני גופים שונים:

1)  בקשה להיתר העסקה במנוחה השבועית משר העבודה (או ממי שהוסמך מטעמו לכך) לפי סעיף 12 לחוק.

2) בקשה לאישור מוועדת שרים לפי סעיף 9 ד 1 (ב)(2) כאמור לעיל.

 

יצוין כי האיסורים כאמור בתיקון לחוק חלות על עובדים בני כל הדתות ללא הבדל. כלומר גם עובדים שאינם יהודים יורשו לסרב לעבוד ביום שבת, אם בחרו ביום זה כיום המנוחה שלהם.

 

למענה על שאלות בנושא תוכלו לשוחח עם היועצת משפטית ומנהלת אגף יחסי עבודה, סיגל סודאי, במייל sigals@chamber.org.il או בטלפון 03-5631007

למידע נוסף בתחום זה