יחסי עבודה בחג פורים

ככלל חג פורים אינו נמנה עם חגי ישראל, בהם זכאים העובדים להיעדר מהעבודה בתשלום. על כן, ימי החג נחשבים כימי עבודה רגילים הן מבחינת שעות העבודה והן מבחינת התשלום בגינם.


עם זאת, במקומות עבודה מסויימים חג פורים נחשב ליום בחירה בתשלום, ללא ניכוי מהשכר או ממכסת החופשה השנתית של העובד. מדובר למעשה ביום חופשה בתשלום, לו זכאי העובד בנוסף לימי החג הכללים במשק ולימי החופשה השנתית המגיעים לעובד מכוח החוק. מקור הזכות הוא; הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או הסכם אישי ו/או נוהג במקום העבודה.


על פי ההסכם הקיבוצי בענף היבוא המסחר והשירותים, שחל על מעסיקים בענפי היבוא ו/או הסיטונות ו/או השירותים ו/או חברות היצוא הכלליות ו/או סוכני סחר חוץ ובענפים שבנספח מס' 1 להסכם, עובד זכאי ליום בחירה אחד על חשבון המעסיק מתוך הרשימה הבאה: פורים, הושענה רבא, ערב יום כיפור, אחד במאי, תשעה באב, יום הזיכרון, וכל יום שיוכרז עליו כשבתון במדינה.


עובדים שאינם זכאים ליום בחירה על חשבון המעסיק מכוח הסכם קיבוצי/צו הרחבה חוזה אישי או נוהג, יהיו רשאים (על פי חוק חופשה שנתית) להיעדר בפורים, שושן פורים או תענית אסתר (או כל יום אחר המנוי בתוספת לחוק חופשה שנתית), על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית שלהם ובלבד שהודיעו על כך, למעסיק 30 יום מראש, כנדרש בחוק. מובהר כי עובדים שיצאו לחופשה במהלך החג כאמור, יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל וימי החופשה ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.

למידע נוסף בתחום זה