הרחבת הזכות לשעת הורות (שעת הנקה)

ביום 30.3.2017 פורסם ברשומות תיקון לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 56), התשע"ז- 2017 (להלן: התיקון) לפיו הורחבה הזכות  לשעת הורות (שעת הנקה).

בטרם התיקון לחוק, עובד (אישה או גבר) היה רשאי להיעדר מעבודה, שעה אחת ביום, למשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה, ללא ניכוי משכרו ובתנאי שהוא מועסק במשרה מלאה.

בהתאם לתיקון לחוק, הורחבה הזכות לשעת ההיעדרות והיא תוענק גם לעובד שמועסק במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה או שהם מועסק במשרה שהיקפה 174 שעות בחודש לפחות, לפי הקריטריון הנמוך מביניהם.

משמעות החוק היא שעובדים המועסקים בהיקף משרה של 8 שעות ביום או בהיקף משרה נמוך מזה, אם מדובר במשרה מלאה הנהוגה במקום העבודה, יהיו זכאים לשעת הורות ולא רק עובדים המועסקים 8 שעות ו-36  דקות ביום. 

התיקון לחוק יחול גם על עובדים הזכאים לשעת הורות וטרם חלפו 4 חודשים מתום תקופת הלידה.

למידע נוסף בתחום זה