הארכת תקופת הלידה וההורות (חופשת לידה) בתשלום מ-14 ל-15 שבועות

ביום 2 באפריל 2017 פורסם ברשומות תיקון לחוק עבודת נשים ולחוק הביטוח הלאומי, הכולל מספר שינויים בהסדרים הנוגעים לתקופת לידה והורות ולהארכת חופשת לידה (להלן:התיקון).

להלן עיקר השינויים :

1.  הארכת חופשת לידה - תקופת הלידה וההורות (חופשת לידה) שבגינה משולמים דמי לידה הוארכה מ-14 ל-15 שבועות. לגבי עובדת עם תקופת אכשרה חלקית (6 חודשי תשלום ביטוח לאומי מתוך 14 חודשים שקדמו ללידה) תוארך התקופה מ-7 ל-8 שבועות. כמו כן, בכל ההסדרים בחוק בהם תקופת הלידה וההורות היא 14 שבועות היא תהיה מעתה 15 שבועות.

 

2.  עובד יוכל לקחת תקופת לידה והורות של שבעה ימים, במהלך תקופת הלידה וההורות של אשתו ובמקביל אליה, וזאת בתנאי שאשתו הסכימה בכתב, לוותר על תשלום דמי הלידה שהיא זכאית להם בעד השבוע ה-15 לתקופת הלידה וההורות שלה. העובד יהיה זכאי לדמי לידה בעד השבוע הזה והוא יכול לבחור לנצל אותו בכל שבוע שאשתו נמצאת בתקופת לידה והורות. במקרה כזה, אשתו תוכל לשוב לעבודתה רק בשבוע האחרון (בשבוע ה- 15) או לשהות בשבוע זה בחופשה ללא תשלום.

הבהרה: ההסדר החדש של תקופת הלידה וההורות של שבוע ימים כאמור, הוא בנוסף לזכות  שקיימת לפי סעיף 6(ח)(1) בחוק, כבר היום לגבר, לפיה גבר זכאי לקחת תקופת לידה והורות חלקית במקום אשתו החל מהשבוע ה- 7 שלאחר יום הלידה, בתנאי  שאשתו זכאית לתקופת לידה והורות, היא הסכימה בכתב לוותר על התקופה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה והיא שבה לעבודתה במהלך התקופה שנותרה (להלן תקופת לידה והורות חלקית) 

כמו כן, ההסדר החדש הוא בנוסף לזכות הגבר הקיימת היום בחוק להיעדר 5 ימים לאחר הלידה, על חשבון ימי המחלה וימי החופשה שלו.

לסיכום, עובד שייקח חופשת לידה והורות מכוח ההסדר החדש ולא במקום אשתו (מכוח תקופת הלידה וההורות החלקית) יהיה זכאי לקחת אותה בכל מהלך תקופת הלידה וההורות של אשתו ואף במקביל אליה,  בתנאי שאשתו ויתרה בכתב על דמי הלידה. במקרה זה אשתו תוכל לשוב לעבודתה רק בשבוע האחרון לתקופת הלידה וההורות, ולא לפני כן,  או לשהות בחל"ת בתקופה זו. בנוסף, עובד יוכל לקחת חופשת לידה חלקית במקום אשתו  רק החל מהשבוע ה-7 של תקופת הלידה וההורות.

 

3.  תיקון נוסף נוגע להיקף הזכות לתקופת לידה והורות חלקית של עובד שאשתו ילדה. לפי המצב המשפטי ערב התיקון, זכות זו של תקופת לידה והורות חלקית הוקנתה רק לעובד שאשתו היא עובדת שכירה. על פי התיקון, זכאות זו תוקנה גם לעובד שאשתו הינה עובדת עצמאית שזכאית לדמי לידה ושהסכימה בכתב לחזור לעסוק במשלח ידה בתקופה שנותרה מתום 6 השבועות מהלידה ושחזרה לעסוק במשלח ידה בתקופה האמורה.

 

4.  חוק הביטוח הלאומי תוקן בהתאמה, כך שעובד יהיה זכאי לדמי לידה בגין תקופת לידה והורות של שבוע ימים ומעלה וזאת במקום המצב שהיה קיים ערב התיקון לפיו תנאי לקבלת דמי לידה לגבר היה תקופת הלידה וההורות של שלושה שבועות לפחות.

 

5.  תחילה ותחולה של התיקון –

  • הארכת חופשת הלידה וההורות בתשלום ל- 15 שבועות – זכאות זו תחול לגבי אישה שילדה ביום 1 בינואר 2017 ואילך, אולם דמי הלידה ישולמו ביום 1 ביוני ואילך.
  • תקופת לידה והורות של שבוע ימים לגבר - זכאות זו תחול על מי שאשתו ילדה ביום 2.4.17 ואילך, אולם דמי הלידה ישולמו ביום 1 ביוני 2017 ואילך.
  • תחילת זכאות גבר לתקופת לידה והורות חלקית במקום אשתו, שהיא עובדת עצמאית – תחול ביום 2.4.17
למידע נוסף בתחום זה