פרסום צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

כזכור ביולי 2016 נחתם הסכם קיבוצי כללי חדש בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות דמי הבראה והנופש של עובדיו, שיהיה בתוקף עד ליום 30.6.2017 וביום 8.1.16 פורסם צו ההרחבה.

מחיר יום הבראה נותר 378 ש"ח ליום הבראה

ביטול תקופת התיישנות – כמו כן, בוטלה ההוראה בצו ההרחבה לפיה ניתן להגיש תביעה לדמי הבראה עד שנתיים מתום יחסי העבודה. בהתאם לכך, עובד יהיה זכאי לתבוע דמי הבראה לאחר סיומם של יחסי העבודה, למשך תקופת  של 7 שנים מתום סיום עבודתו, וזאת במקום שנתיים בלבד.

למידע נוסף בתחום זה