אושרה הצעת חוק הגנה על בתי עסק (ימי המנוחה), התשע"ז – 2017

מליאת הכנסת אישרה ביום 9.1.2017 את הצעת חוק הגנה על בתי עסק (ימי המנוחה), התשע"ז – 2017, הידועה בכינויה: "חוק שרונה מרקט", עקב פיצוי שנדרש לשלם שוכר במתחם שרונה לבעלי המתחם בגין אי פתיחת עסקו בשבת. הצעת החוק נועדה למנוע מצבים בהם כופים בעלי מתחמים מסחריים על בעלי עסקים לפתוח את עסקם בשבתות ובחגים באמצעות סעיפים בחוזים מסחריים, בהם מתחייבים השוכרים לפתוח את העסק במועדים אלו.

בפרקטיקה מתברר, כי חלק מהחוזים בין בעלי מתחמים מסחריים לבין שוכרים באותם מתחמים חייבו עסקים לפתוח את עסקם בשבת או בחגים, וכללו סנקציות כנגד עסקים בגין הפרת סעיף זה. הסנקציות היו בדמות פיצוי כספי לבעל המתחם וסעיף אחר אף קבע כי אי פתיחה כאמור מהווה עילה לביטול החוזה.

יוזמי הצעת החוק היו חברי הכנסת יגאל גואטה מש"ס וישראל אייכלר מיהדות התורה ואליהם הצטרפו כ-40 חברי כנסת.

מוצע לקבוע כי התניה בחוזה המחייבת את פתיחת בית העסק בשבת לא תיאכף, ולא ניתן יהיה לבטל את החוזה או לתבוע פיצויים מוסכמים בשל הפרתה. כן מוצע לקבוע כי הוראות אלה לא יחולו על חוזה למתן שירות הנדרש להפעלת המתחם. זאת, על מנת למנוע כפייה של עסקים לפעול בשבת במסגרת חוזים עם בעלי מתחמים מסחריים.

אין בהצעת החוק שעברה משום התערבות ברצונו של בעל עסק לפתוח את עסקו בשבתות וחגים, אלא שמי שלא יהיה מעוניין לפתוח בשבתות וחגים, לא ניתן יהיה לכפות זאת עליו והוא לא יהיה חשוף לסנקציות כלכליות והדבר לא יהווה עוד עילה מוצדקת לביטול ההסכם המסחרי.

למידע נוסף בתחום זה