חוקים בדיני עבודה שנכנסו לתוקף החל מינואר 2017

ב- 1 בינואר 2017 ייכנסו  לתוקף מספר עדכונים חשובים בזכויות העובדים כדלקמן:
1.  העלאת שכר מינימום
2.  הגדלת שיעורי הפקדה לפנסיה
3.  הגדלת מספר ימי חופשה
4.  דיווח מקוון

ביום 08.11.17 פורסם חוק הפיקוח על קופות הגמל העוסק באופן הפקדת תשלומים לקופת גמל. לעיון בחוק לחצו כאן

ביום 01.03.17 פורסם תיקון לנספח ה' בחוזר גופים מוסדיים 2017-9-4 שעניינו מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני.  לעיון בתיקון לחצו כאן

***

1.  העלאת שכר מינימום

החל מ-1 ינואר 2017 יש לעדכן את שכר המינימום ל- 5,000 ₪ לחודש וזאת בהתאם להוראת השעה שהעלתה את שכר המינימום במתווה מדורג. מדובר בפעימה הרביעית של המתווה (חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015).

2.  הגדלת שיעורי הפקדה לפנסיה

בהתאם לצו ההרחבה מיום 20.6.16 בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק, החל מ- 1 בינואר 2017 שיעור הפקדות לתגמולים יהיה  כדלקמן:

חלק העובד – יגדל מ- 5.75% ל- 6% לכל הפחות, בכל הסדר פנסיוני בו הוא מבוטח (קרן פנסיה/ביטוח מנהלים/קופת גמל).

חלק המעסיק - יגדל מ- 6.25% ל- 6.5% (כולל אובדן כושר עבודה). ההגדלה תחול על כלל המעסיקים במשק.

אובדן כושר עבודה  - תשלום המעסיק לביטוח מנהלים או לקופת ביטוח שאיננה קרן פנסיה, יכלול, כאמור, תשלום עבור אובדן כושר עבודה  בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד. כאשר שיעור הפקדות לחלק התגמולים בכל מקרה, לא יפחת מ-5%.

בהתאם לכך, אם  לאחר הפקדות לאובדן כושר עבודה, תוותר יתרה, היא תופקד עבור רכיב התגמולים.

כך לדוגמא, אם עלות הביטוח בגין אובדן כושר עבודה להבטחת 75% מהשכר הקובע,  היא בשיעור של 1%,  שיעור ההפקדה לתגמולים עבור העובד במקרה זה יהיה 5.5%.

לעומת זאת, ככל שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי הביטוחי בגין אובדן כושר עבודה ( כגון בשל נסיבות הקשורות במצבו הרפואי של העובד או גילו) מעבר ל- 6.5% המעסיק הוא שיישא בתוספת העלויות הללו. אולם  סה"כ עלויות המעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה ביחד עם הפקדות המעסיק לתגמולים, לא יעלו בכל מקרה  על 7.5%.

כך לדוגמא, אם עלות הביטוח עבור אובדן כושר עבודה להבטחת 75% מהשכר הקובע היא בשיעור של  3%, המעסיק יפקיד עבור העובד 5% לתגמולים ועוד 2.5% בלבד, עבור אובדן כושר עבודה.

 

תשלום המעסיק לרכיב פיצויי הפיטורים

על פי הצו, שיעור הפקדות המעסיק לפיצויי פיטורים  יהיה בהתאם להסכם החל על העובד והמעסיק, ובכל מקרה לא יפחת מ- 6% מהשכר.

לגבי עובד חדש שייקלט, לאחר כניסתו של צו ההרחבה לתוקף המעסיק רשאי להפקיד עבורו  6% מהשכר לפיצויי פיטורים, אלא אם כן, מדובר בעובד חדש הבא עם פוליסה קיימת הכוללת  שיעורי הפקדה לפיצויי פיטורים גבוהים יותר.

כך, גם יהיה לגבי עובד קיים, שעובר מקופה מסוג אחד לקופה מסוג אחר, המעסיק ימשיך להפקיד עבורו את שיעור ההפקדה  לרכיב פיצויי פיטורים כפי שהיה לפני המעבר, ולא פחות מ- 6%.

 

3.  הגדלת מספר ימי חופשה

בהתאם לתיקון חוק חופשה שנתית (מיום 16.2.2016 ) החל מיום 1.1.17 תוארך תקופת החופשה השנתית לעובדים בעלי ותק של 1-4,  ל-  16 ימים  ( המהווים 12 ימי חופשה, לא כולל ימי מנוחה שבועית).  כזכור מדובר בפעימה השנייה של הגדלת מס' ימי החופשה מ- 14 ימים קלנדריים ל- 16 ימים.

הבהרה :

יובהר כי עובדים בוותק של 6 שנים ומעלה במקומות עבודה שחל עליהם צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה ל- 5 ימים (*המנויים ברשימה שלהלן), הינם זכאים לימי חופשה בהתאם להסדר הקבוע בצו ההרחבה כמפורט בטבלה שלהלן, ולא לפי ההסדר בחוק חופשה שנתית. מעסיקים שצו ההרחבה לא חל עליהם, אלא ההסדר שבחוק בלבד, ימשיכו לפעול בהתאם לקבוע בחוק בנוגע לעובדים בעלי ותק של 6 שנים ומעלה.

*תעשייה, מלאכה, שמירה ואבטחה, בתי קולנוע, חברות ביטוח, קבלני ניקיון ואחזקה,  יבוא יצוא, מסחר בסיטונות, למעט מעסיק שעיסוקו בחלקו במסחר סיטונאי וחלקו במסחר קמעונאי. ענפי השירותים העסקיים המפורטים להלן: אריזת מזון, אריזות מוצרים (כללי), אחסנה בערובה, אחסנה בקירור, אחסנה כללית, בלדרות, האחדות מטענים, הובלה יבשתית, הפצת סרטי קולנוע וטלוויזיה, סוכנויות לסחר חוץ, סוכנויות של יצרנים או סוחרים מחו"ל, השגחה, סוכני קניות, ספירת סחורות, ספנות (סוכנויות), עמילות מכס, שילוח בינלאומי, שירותי משרד, שירותי תקשורת וטלקס, תעופה (סוכנויות). 

 

תקופת העבודה

בחברה בשנים

שבוע עבודה

בן 6 ימים

(ימי חופשה נטו)

שבוע עבודה 

בן 5 ימים

(ימי חופשה נטו)

 

 

החל מיולי 2016

החל מינואר 2017

 

החל מיולי 2016

החל מינואר 2017

אחרי ובעד השנה הראשונה והשניה

12

13

14

10

11

12

אחרי ובעד השנה השלישית והרביעית

13

13

14

11

11

12

אחרי ובעד השנה החמישית

 14

 

 

 12

 

 

אחרי ובעד השנה השישית, השביעית והשמינית

 19

 

 

17 

 

 

אחרי ובעד השנה התשיעית ואילך

 26

 

 

 23

 

 

 

4.  דיווח מקוון לפנסיה

כזכור, באוגוסט 2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), התשע"ד -2014. התקנות מסדירות את אופן העברת הדיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל ממעסיקים לגופים המוסדיים ובין השאר הן מחייבות דיווח ממוכן במבנה אחיד שקבע הממונה.

 

ביום 28.6.16 פורסם תיקון לתקנות (תיקון 2) ולפיו נדחה מועד תחילת התקנות כדלקמן:

1.  לגבי מעסיקים של למעלה מ-50 עובדים ועד ל-100 עובדים, התקנות יחולו ביום 1 בפברואר 2017 (במקום 1 ביולי 2016). יובהר כי הדיווח הינו בגין שכר ינואר 2017.

 2.  לגבי מעסיקים מתחת ל- 50 עובדים, התקנות יחולו ביום 1 בפברואר 2018 (במקום 1 בינואר 2017). 

למידע נוסף בתחום זה