תיקון לחוק עבודת נשים: "חופשת לידה" OUT, "תקופת לידה והורות" IN, ומה בנוגע לשעת הורות לעובד?

ביום 28.7.2016 פורסם תיקון לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 55), התשע"ו – 2016, במסגרתו הוחלף המונח "חופשת לידה" והוענקה "שעת הורות" לעובד שאשתו ילדה כפי שמפורט להלן.

1.  א. המונח "חופשת לידה" בחוק עבודת נשים ובחוקים אחרים בו הוא מוזכר, הוחלף במונח "תקופת לידה והורות".

ב. "שעת הורות" לעובד– על פי סעיף 7(ג)(3) לחוק עבודת נשים, עובדת רשאית להיעדר מעבודתה למשך שעה אחת ביום, מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חדשים מאותו יום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה ואין מנכים אותה משכר עבודתה;

שעת היעדרות זו היתה ידועה בכינויה הלא פורמאלי כ"שעת הנקה" ובעקבות התיקון היא תכונה מעתה "שעת הורות" 

2. בהתאם לתיקון לחוק, נקבע כי עובד שמועסק במשרה מלאה יהיה רשאי לממש את הזכות ל"שעת הורות" לבדו או לסירוגין עם בת זוגו בהתקיים התנאים המפורטים להלן:

א. בת הזוג נתנה את הסכמתה למימוש הזכות לשעת ההורות לסירוגין עם בן זוגה או ע"י בן זוגה;

ב. כל אחד מבני הזוג מסר למעסיקו, לא יאוחר מ-21 ימים לפני תום תקופת הלידה וההורות הצהרה חתומה (לפי טופס בתוספת לחוק המצ"ב) שבה הודיע על הבחירה לממש את הזכות לשעת ההורות עם בן הזוג.

אם בני הזוג מסרו הצהרה במועד מאוחר יותר, יהיה העובד רשאי לממש את זכותו 21 ימים לאחר מסירת ההצהרה;

ג. בהצהרה יפרט כל אחד מבני הזוג את מספר הימים ואת הימים המסוימים בשבוע העבודה שבהם יממש את שעת ההורות;

ד. מימוש הזכות לשעת ההורות ייעשה לפי ההצהרה, ואולם העובדת ומעסיקה ובן זוגה ומעסיקו רשאים להסכים ביניהם, לפי הצורך ובאופן חד פעמי, על מימוש הזכות לשעת ההורות באופן שונה מזה שמסרו עליו בהצהרה.

ה. שינוי קבוע במימוש הזכות לשעת ההורות שמסרו העובדת ובן זוגה בהצהרה, ייעשה בהצהרה נוספת שתימסר למעסיק 21  ימים מראש, ולעניין בני זוג שלפחות אחד מהם עובד במשמרות – חודש מראש.

3. מכסת שעות ההורות ששני בני הזוג זכאים לממש לא תעלה על מכסת שעות ההורות שהעובדת היתה זכאית לממש לבדה.

4. עבודה במשמרות - עובדת ובן זוגה שאחד מהם עובד בעבודה במשמרות (בענפי התעשייה או המלונאות*) רשאים לממש את הזכות לשעת הורות לסירוגין כך שכל אחד מבני הזוג יממש את הזכות לפרקי זמן שלא יפחתו משלושה שבועות כל אחד; העובד ומעסיקו יכולים להסכים ביניהם על חלוקה אחרת ולפרקי זמן קצרים יותר

"עבודה במשמרות" לעניין חוק זה הנה עבודה שמכסת העבודה היומית המלאה בה היא 20 שעות לפחות שנחלקות לשתי משמרות לפחות.

5. תחילתו של התיקון לחוק חודש מיום פרסומו( כלומר ביום  7.8.2016) והוא יחול גם על עובד ועובדת שזכאים לשעת הורות ערב תחילתו, ובלבד שמסרו הצהרה על בחירתם לממש את זכותם לפי הוראות התיקון לחוק.

6. הוספת ענפים – לעניין עבודה במשמרות, נקבע כי בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של התיקון  יביא שר הכלכלה והתעשייה לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת תקנות ראשונות שמות של ענפים נוספים בנוסף על התעשייה והמלונאות.

7. לחצו כאן לטופס ההצהרה על מימוש הזכות לשעת הורות לעניין סעיף 7ב לחוק עבודת נשים

למידע נוסף בתחום זה