דחיית מועד ישום דיווח מקוון על הפקדות לקופת גמל

 

ביום 08.11.17 פורסם חוק הפיקוח על קופות הגמל העוסק באופן הפקדת תשלומים לקופת גמל. לעיון בחוק לחצו כאן

ביום 01.03.17 פורסם תיקון לנספח ה' בחוזר גופים מוסדיים 2017-9-4 שעניינו מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני.  לעיון בתיקון לחצו כאן

 

כזכור, בחודש אוגוסט 2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), התשע"ד -2014.

התקנות מסדירות את אופן העברת הדיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל ממעסיקים לגופים המוסדיים ובין השאר הן מחייבות דיווח ממוכן במבנה אחיד שקבע הממונה.

 

על מנת להקל על תהליך ישום התקנות, נקבע ישום מדורג, כך שלגבי מעסיקים של 100 עובדים ומעלה יחולו התקנות החל מיום 1 בפברואר 2016 (בגין שכר ינואר 2016)

לגבי מעסיקים של למעלה מ- 50 עובדים ועד ל- 100 עובדים, יחולו התקנות מיום 1 ביולי 2016

לגבי יתר המעסיקים, יחולו התקנות מיום 1 בפברואר 2017.

 

ביום 28.6.16 פורסם תיקון לתקנות (תיקון 2) ולפיו נדחה מועד תחילת התקנות כדלקמן:

1.  לגבי מעסיקים של למעלה מ-50 עובדים ועד ל-100 עובדים, התקנות יחולו ביום 1 בפברואר 2017 (במקום 1 ביולי 2016)

 2.  לגבי מעסיקים מתחת ל- 50 עובדים, התקנות יחולו ביום 1 בפברואר 2018 (במקום 1 בינואר 2017).

 

למידע נוסף בתחום זה