גידול במספר ימי החופשה השנתית לעובדים

ביום 16.2.2016 פורסם ברשומות תיקון לחוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו-2016 , שהגדיל את מספר ימי החופשה השנתית הקבועים בחוק.

בהתאם לחוק, עובדים בעלי ותק של 4-1 שנים, זכאים ל- 14 ימי חופשה ובשנה ה-5, ל- 16 ימי חופשה.

בהתאם לתיקון החל מיום 1.7.16 תוארך תקופת החופשה השנתית לעובדים בעלי ותק של 4-1 ל- 15 ימים והחל מיום 1.1.17 לעובדים בעלי ותק של 5-1 ל-16 ימי חופשה.

מובהר, כי ימי החופשה כאמור לעיל, הינם קלנדריים, כלומר כוללים את ימי שישי ושבת. כך שהחופשה השנתית במושגים של ימי עבודה (נטו) לעובדים שמועסקים חמישה ימים בשבוע, הוגדלה החל מיום 1.7.16 מ-10 ל- 11 ימי עבודה, והחל מיום 1.1.17 ל- 12 ימי עבודה.

למידע נוסף בתחום זה