מחיקת אבחון המחלה מתעודת המחלה


ביום 7.7.2015 פורסם תיקון לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) (תיקון), התשע"ה-2015(להלן:"התיקון לתקנות").

תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה),תשל"ז-1976 (להלן: "התקנות")קובעות בין היתר,את הפרטים שיש לכלול בתעודת המחלה לצורך זכאות לתשלום דמי מחלה.

תקנה 2 לתקנות, קובעת כי עובד הפונה למעסיק לקבלת דמי מחלה בעד ימי העדרו עקב מחלה,ימציא תעודת מחלה מאת רופא חתומה בידו,שבה מצוינים הפרטים הבאים: 1)שם החולה ומספר זהותו; 2)אבחון המחלה; 3)התקופה שבה לא היה העובד מסוגל לעבודה עקב מחלה; ואם עדיין אינו מסוגל לחזור לעבודה, התקופה המשוערת שבה לא היה מסוגל לעבודה; 4) שם הרופא ומענו; 5) תאריך הוצאת התעודה.

בתיקון לתקנות נקבע כי הדרישה לציון אבחון המחלה, בתקנת משנה 2(2) בתקנות, תמחק ותעודת המחלה לא תכלול עוד את אבחון המחלה. יצויין כי צעד זה ננקט לאחר ש"קו לעובד" הגישו עתירה לבג"צ למחיקת אבחון המחלה בנימוק כי הדרישה לאבחון המחלה פוגעת בצנעת הפרט ובכבוד האדם של העובד.

עוד נקבע בתיקון לתקנות כי אין בו כדי לגרוע מהוראות כל דין או הסכם הקשורות למסירת אישורי מחלה על ידי העובד או בחינת כושרו הזמני או הקבוע לבצע עבודתו את הנובע על פי ממצאים רפואיים ממצב בריאותי לקוי. משמעות הסעיף היא שלמרות התיקון לתקנות, אם נדרש על פי דין אחר או הסכם, להמציא אישור מחלה הכולל דרישה של אבחון המחלה, אזי יש לציין את אבחון המחלה.

התיקון לתקנות יכנס לתוקף ביום 4.11.15 (120 מיום פרסומן)

למידע נוסף בתחום זה